info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ZDRAVO SHPK

Investimi i ri synon në standartizimin dhe përmirësimin e proçesit teknologjik të prodhimit. Për këtë arsye do të blihet nje linje e plote për përpunimin e domateve, trangujve, specave që zene pjesën më të madhe të prodhimit të kompanisë me kapacitet 1-2 ton ne ore. Linja eshte e automatizuar dhe rrit kapacitetin aktual te prodhimit me 3 fish. I gjithe investimi do te mbështete futjen dhe përmirësimin e teknologjive qe përmbushin standardet e Bashkimit Europian per përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe sistemeve të cilësisë.

Herba Fructus Natyrore

Kompania Herba Fructus Natyrore shp” Investon në ngritjen e nje magazine me sipërfaqe 7,068 m2. Kjo magazinë do të ndërtohet në parcelën nr. 3764 me nr. Pasurie 315/1/1, e cila është në pronësi të kompanisë dhe që ndodhet në fshatin Vidhas, Elbasan. Përmasat e magazinës do të jene 69 x 119.8 m dhe lartësia 10.66 m.
Magazine është e ndare në:
a) Hapësira e pranimit të lendes se parë.
b) Hapësira për tharjen e lendes se parë. Ketu do të vendosen rafte mbi të cilat do të vendosen koshat ku do të thahen frutat e pyllit në menyre natyrale.
c) Hapësirat e ruajtjes së produkteve finale. Kjo do të kete dy nënndarje: nje hapësire për ruajtjen e produkteve konvencionale dhe nje hapësire për ruajtjten e produktve organike. Segregimi i produkteve ehste nje kerkese e standardit European për prodhim organic dhe etiketimin e produktteve organike conform rregullores se Keshilllit European EC 834/2007.
d) Laboratory. Salla e laboratorit do të vendoset në katin e sipërm të objektit.
e) Dhomat e zhveshjes se punetoreve.
f) Tualetet
Vlera totale e investimit është 251,583,463.60 pa TVSH.

Canaj SHPK

Plani i investimit parashikon ndertimin e nje fabrike per perpunimin e frutave dhe prodhimin e lengjeve natyral. Ne koston e ndertimit eshte parashikuar blerja e pajisjeve dhe ndertimi i ambjenteve te fabrikes. Investimi ka per qellim permiresimin e cilesise dhe sigurise ushqimore si dhe uljen e humbjeve pas vjeljes dhe perpunimit.