info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Udhëzuesi dhe Anekset për Aplikantët

Udhezuesi per Aplikantet (Shqip)

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në Agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i Fermës

Lexo më shumë..

Aneks 2.1 Plani i Biznesit. Pjesa Përshkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare

Aneks 2.3 Udhëzime për Plotësimin e Planit të Biznesit

Aneks 3.1 Projekti Teknik Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti Teknik Pjesa 2. Tabelat Financiare

Aneks 3.3 Udhëzime për Plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për Pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për Pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Annex 4.4 Kërkesë për pagesë pjesore

Aneks 5 Arsyet e Skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve të Pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale

Aneks 8 Frutat dhe Perimet e Pranueshme

Aneks 9 Lista e Vendeve të Pranueshme të Origjinës

Aneks 10 Prodhimet Bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontratës së Grantit

Aneks 11 Formati i Kontratës së Grantit – version 2.1 (e vlefshme vetëm për thirrjen e dytë)

Aneks 11 Kontrata e Grantit – Pagesa Pjesore

Aneks 12 AZHBR – Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK) – IPARD

Aneks 12 Deklaratë – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU)

Aneks 12 Deklaratë – Drejtoria Rajonale e Mjedisit (DRM)

Aneks 12 Deklaratë – Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH)

Aneks 12 Deklaratë – Shërbimi Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve

Aneks 12 Deklaratë Para Aplikimit – Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve