info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vende Pune

NJOFTIM PUNESIMI arkive

Njoftim mbi rezultat përfundimtare DAP sk

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak DAP sk

Njoftim punësimi – DAP sk

Njoftim mbi rezultat përfundimtare NËPUNËS INFO 2023

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak nëpunes info 25.10.2023

Njoftim punësimi-nëpunës informacioni 2023

Njoftim mbi rezultat perfundimtare SBNJ

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak SBNJ

Njoftim punësimi Burimet Njerëzore

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – DAP DPAP DJSHM

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak DPAP DJSHM DAP

NJOFTIM PUNESIMI SPECIALIST DPAP DJSHM DAP

Mbi hapjen e aplikimeve për thirrjen e VIII të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DPAP , DJSHM

Njoftim mbi Vleresimin paraprak – Specialist DPAP, DJSHM

Njoftim Punësimi – Specialist DPAP, DJSHM

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare- Specialist Protokolli

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak- Specialist Protokolli

Njoftim Punësimi – Specialist Protokolli

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare- Specialist Kontabiliteti, DF

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak- Specialist Kontabiliteti, DF

Njoftim Punësimi – Specialist Kontabilitet

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DPAP,DK

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DF

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist DPAP, DK

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DJSHM, DAP

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist DF

Njoftim Punësimi – Specialist DPAP, DK

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak- Specialist DJSHM, DAP

Njoftim Punësimi – Specialist DF

Njoftim Punësimi – Specialist DJSHM, DAP

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit- Agropika Durres

Njoftim Punësimi – Agropika Durrës

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Info-Aplikimi Agropika Vlorë

Njoftim mbi Vlerësim paraprak- Specialist Info-Aplikimi Agropika Vlorë

Njoftim punësimi – Agropikë Vlorë

Njoftim Rezultatet përfundimtare Specialist Info Aplikimi Agropika Labrazhd

Njoftim mbi vlerësimin paraprak- Specialist Info Aplikimi Agropika Librazhd

Njoftim punësimi – Agropike Librazhd

Njoftim mbi rezultatin perfundimtar per punonjes mirembajtje

Njoftim vlerësimi paraprak mirëmbajtësi

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist Info-Aplikim

Njoftim mbi vlerësimin paraprak- Specialist Info-Aplikimi, Agropika Tiranë.

Njoftim punësimi-Punonjës mirëmbajtje

Njoftim Punësimi Agropika Tiranë

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare Specialist SBNJ

Njoftim mbi vleresim Paraprak-Specialist SBNJ

Njoftim Punesimi- Specialist SBNJ

Njoftim mbi rezultat përfundimtare DAP

Njoftim mbi vleresim Paraprak- Specialist DAP

Njoftim Punesimi- Specialist DAP, DJSHM

Njoftim mbi vleresim paraprak- Specialist DAP

Njoftim Punesimi- Specialist DAP

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare-Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi vleresim paraprak-Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi vleresim paraprak- Specialist DAP

Njoftim punësimi-nëpunës informacioni

Njoftim punësimi-specialist DAP

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Info Aplikim

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Fier

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Nëpunes Informacioni

Njoftim punësimi – Agropika Fier

Njoftim punesimi – Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Burimet Njerëzore

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist Burimet Njerëzore

Njoftim punësimi – Specialist Burime Njerëzore

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare DPAP – Masa 1

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist DPAP

Njoftim punësimi – Specialiste DPAP

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim punësimi-specialiste – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare për vendet e shpallura nga AZHBR

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për pozicionet e shpallura nga AZHBR

Njoftim punësimi – Specialiste DPAP DK DAP OPERATOR

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist IT

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist IT

Njoftim punësimi – Specialist IT

Njoftim Rezultatet perfundimtare – Punonjes arkive

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Punonjës arkive

Njoftim Rezultatet perfundimtare – Specialist Sektori i Burimeve Njerëzore

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist i Burimeve Njerëzore

Njoftim punësimi – Punonjës arkive

Njoftim Rezultatet përfundimtare – Agropika Elbasan 2021

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent Titullari

Njoftim punësimi – Specialist i Burimeve Njerëzore

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim Agropika ELBASAN

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Asistent i titullarit

Njoftim punësimi – Agropika ELBASAN 2021

Njoftim punësimi – Asistent i titullarit

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Nëpunës Informacioni

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për pozicionet e shpallura nga AZHBR

Njoftim punësimi – Nëpunës Informacioni AZHBR Qendër

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim Agropika Tiranë

Njoftim punësimi – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist Promocioni

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – Specialist Promocioni dhe Komunikimi 02.08.2021

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje – Elbasan

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Specialist Infoaplikimi Agropika Vlorë 

Njoftim mbi Rezultatet perfundimtare – Specialist Audit

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Auditi

Njoftim punësimi – Specialist Auditi

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist IT

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist IT

Njoftim punësimi – Specialist IT

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist – SK

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent titullari

Njoftim punësimi – Specialist – SK

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Asistent Titullari 01.02.2021

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Agropika Fier

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim – Agropika Fier

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim punësimi – AGROPIKA FIER

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_SPK_Korçë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_SPK-Agropika Korçë

Njoftim punësimi – Tetor 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_Shtator 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_Shtator 2020

Njoftim punësimi_ RISHPALLJE

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – Gusht 2020

Njoftim punësimi – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Specialist DPAP”

Njoftim punësimi – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Agropika Tiranë”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Agropika Tiranë”

Njoftim punësimi – “Specialist Info-Aplikimi në AGROPIKËN TIRANE” – 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Nëpunës informacioni” – Qershor 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni 2”

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni 2”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Nëpunës Informacioni”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni”  2020

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Shkurt 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit – Shkurt 2020

Njoftim punësimi – Shkurt 2020