info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vende Pune

Njoftim mbi rezultat perfundimtare sanitar

Njoftim mbi Vleresimin Paraprak sanitar

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare operator arkivist

NJOFTIM PUNESIMI sanitar 2024

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak operator, arkivist

Njoftim Punësimi Burime

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare burime njerezore

Njoftim mbi Vleresimin Paraprak Burime

NJOFTIM PUNESIMI Burime

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare Agropika

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak Agropika

Njoftim Punësimi Agropika

Njoftim rezultate perfundimtare Agropika

Njoftim mbi rezultat Përfundimtare DAP SK

Njoftim rezultate paraprake DAP SK Operator

Njoftim Punësimi Agropika

Njoftim Punësimi DAP SK Operator

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare arkivist

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak arkiv

NJOFTIM PUNESIMI arkive

Njoftim mbi rezultat përfundimtare DAP sk

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak DAP sk

Njoftim punësimi – DAP sk

Njoftim mbi rezultat përfundimtare NËPUNËS INFO 2023

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak nëpunes info 25.10.2023

Njoftim punësimi-nëpunës informacioni 2023

Njoftim mbi rezultat perfundimtare SBNJ

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak SBNJ

Njoftim punësimi Burimet Njerëzore

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – DAP DPAP DJSHM

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak DPAP DJSHM DAP

NJOFTIM PUNESIMI SPECIALIST DPAP DJSHM DAP

Mbi hapjen e aplikimeve për thirrjen e VIII të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DPAP , DJSHM

Njoftim mbi Vleresimin paraprak – Specialist DPAP, DJSHM

Njoftim Punësimi – Specialist DPAP, DJSHM

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare- Specialist Protokolli

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak- Specialist Protokolli

Njoftim Punësimi – Specialist Protokolli

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare- Specialist Kontabiliteti, DF

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak- Specialist Kontabiliteti, DF

Njoftim Punësimi – Specialist Kontabilitet

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DPAP,DK

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DF

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist DPAP, DK

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist DJSHM, DAP

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist DF

Njoftim Punësimi – Specialist DPAP, DK

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak- Specialist DJSHM, DAP

Njoftim Punësimi – Specialist DF

Njoftim Punësimi – Specialist DJSHM, DAP

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit- Agropika Durres

Njoftim Punësimi – Agropika Durrës

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Info-Aplikimi Agropika Vlorë

Njoftim mbi Vlerësim paraprak- Specialist Info-Aplikimi Agropika Vlorë

Njoftim punësimi – Agropikë Vlorë

Njoftim Rezultatet përfundimtare Specialist Info Aplikimi Agropika Labrazhd

Njoftim mbi vlerësimin paraprak- Specialist Info Aplikimi Agropika Librazhd

Njoftim punësimi – Agropike Librazhd

Njoftim mbi rezultatin perfundimtar per punonjes mirembajtje

Njoftim vlerësimi paraprak mirëmbajtësi

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist Info-Aplikim

Njoftim mbi vlerësimin paraprak- Specialist Info-Aplikimi, Agropika Tiranë.

Njoftim punësimi-Punonjës mirëmbajtje

Njoftim Punësimi Agropika Tiranë

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare Specialist SBNJ

Njoftim mbi vleresim Paraprak-Specialist SBNJ

Njoftim Punesimi- Specialist SBNJ

Njoftim mbi rezultat përfundimtare DAP

Njoftim mbi vleresim Paraprak- Specialist DAP

Njoftim Punesimi- Specialist DAP, DJSHM

Njoftim mbi vleresim paraprak- Specialist DAP

Njoftim Punesimi- Specialist DAP

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare-Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi vleresim paraprak-Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi vleresim paraprak- Specialist DAP

Njoftim punësimi-nëpunës informacioni

Njoftim punësimi-specialist DAP

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Info Aplikim

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Fier

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Nëpunes Informacioni

Njoftim punësimi – Agropika Fier

Njoftim punesimi – Nenpunes Informacioni

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist Burimet Njerëzore

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist Burimet Njerëzore

Njoftim punësimi – Specialist Burime Njerëzore

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare DPAP – Masa 1

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist DPAP

Njoftim punësimi – Specialiste DPAP

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim punësimi-specialiste – DPAP DK DAP OPERATOR 2

Njoftim mbi rezultate perfundimtare Mirembajtes

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak DK DJSHM 2024

Njoftim mbi Vlerësimin Paraprak Mirëmbajtës

Njoftim punësimi – specialist – DK DJSHM OPERATOR

Njoftim punësimi – punonjës mirëmbajtje

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare për vendet e shpallura nga AZHBR

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për pozicionet e shpallura nga AZHBR

Njoftim punësimi – Specialiste DPAP DK DAP OPERATOR

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist IT

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist IT

Njoftim punësimi – Specialist IT

Njoftim Rezultatet perfundimtare – Punonjes arkive

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Punonjës arkive

Njoftim Rezultatet perfundimtare – Specialist Sektori i Burimeve Njerëzore

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist i Burimeve Njerëzore

Njoftim punësimi – Punonjës arkive

Njoftim Rezultatet përfundimtare – Agropika Elbasan 2021

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent Titullari

Njoftim punësimi – Specialist i Burimeve Njerëzore

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim Agropika ELBASAN

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Asistent i titullarit

Njoftim punësimi – Agropika ELBASAN 2021

Njoftim punësimi – Asistent i titullarit

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Nëpunës Informacioni

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për pozicionet e shpallura nga AZHBR

Njoftim punësimi – Nëpunës Informacioni AZHBR Qendër

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim Agropika Tiranë

Njoftim punësimi – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist Promocioni

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – Specialist Promocioni dhe Komunikimi 02.08.2021

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje – Elbasan

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Specialist Infoaplikimi Agropika Vlorë 

Njoftim mbi Rezultatet perfundimtare – Specialist Audit

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Auditi

Njoftim punësimi – Specialist Auditi

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist IT

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist IT

Njoftim punësimi – Specialist IT

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist – SK

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent titullari

Njoftim punësimi – Specialist – SK

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Asistent Titullari 01.02.2021

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Agropika Fier

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim – Agropika Fier

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim punësimi – AGROPIKA FIER

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_SPK_Korçë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_SPK-Agropika Korçë

Njoftim punësimi – Tetor 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_Shtator 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_Shtator 2020

Njoftim punësimi_ RISHPALLJE

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – Gusht 2020

Njoftim punësimi – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Specialist DPAP”

Njoftim punësimi – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Agropika Tiranë”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Agropika Tiranë”

Njoftim punësimi – “Specialist Info-Aplikimi në AGROPIKËN TIRANE” – 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Nëpunës informacioni” – Qershor 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni 2”

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni 2”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Nëpunës Informacioni”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni”  2020

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Shkurt 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit – Shkurt 2020

Njoftim punësimi – Shkurt 2020