info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

COMPANY RIVIERA

“Company Riviera 2008” shpk investon ne ngritjen e nje magazine e cila do te jete ne funksion te grumbullimit dhe seleksionimit te fruta perimeve. Nderkohe, ne magazine do te vendosen 13 dhoma frigoriferike me permasa 7.4 x 12.9 x 6.5 m secila prej tyre ne funksion te ruajtjes se fruta perimeve ne mjedise me temperature te kontrolluar. Nente dhomat e para jane te pajisura me impjante ftohese per ftohjen e fruta perimeve nderkohe qe kater dhomat e fundit kane vetem funksion magazinimi.

GJEDRA SHPK

Investimi qe shoqeria Gjedra sh.p.k planifikon te kryeje sipas Mases 3 jane: Ndertim i ri magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerje te dy makinerive per tharjen e frutave. Ne kete investim shpenzimet e pranueshme jane: magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerja e dy makinerive te reja per tharjen e frutave.

Me ane te ketij investimi shoqeria [one synon te zgjeroje aktivitetin e saj ne shitjen e frutave dhe makinerite e tharjes se frutave do te perrniresojne dukshem cilesine e tyre duke arritur standardet e Bashkimit Europian dhe duke plotesuar kerkesat e klienteve tane.

Kerkesat qe ne kemi patur lidhur me frutin e rnolles dhe te boronlces nuk kemi mundur ti plotesolrne te gjitha me pare per arsye te mungeses se hapsirave te magazinimit dhe hapesirave te tharjes. Duke qene se klientet tane jane kompani prestigjoze nderkornbetare kryesisht nga 8ashkimi Europian dhe Amerika , kerkojne nga shoqerla jone ploteslrnin e standardeve me te larta ku kalon produkti si ne tharje I magazinim etj. Me venien ne pune te investimit te ri .copetimi dhe tharja e frutave te molles dhe boronlces do te kryhet ne rnenyre te kontrolluar nga personeli i shoqerlse dhe do te plotesojrne standardet e ksrkuara prej klienteve tane. Gjithashtu ambientet e reja te magazinimit do te na

mundesojne ndarjen dhe kodifikimin e produkteve ashtu sikur e kerkojne projektet e kllenteve tane por edhe standardet europiane.

DUPI FRUT SHPK

Nepermjet investimit te ri DUPI FRUIT SHPK kerkon rritjen e kapaciteteve perpunuese ne masen 25%, sidomos atyre paketuese per te arritur qe brenda 5 vjeteve te ardheshem (perfshi edhe 2019), te arrije ne shitjen e rreth 3000 ton hudher te perpunuar dhe ambalazhuar

Rritjen e sigurise ushqimore per produktin qe ofron si dhe lehtesira per perdorimin e ketij produkti nga konsumatore te ndryshem nepermjet alternativave te ambalazhimit, paketimit dhe llojeve te nenproduktit baze.

Per realizimin e ketyre objektivave do te investohet per :

1. Linja e paketimit,ne te cilen vec trasportjereve jane dhe tre makinerite kryesore, makineria e dozimit ne peshar 250 dhe 1000 gr.

2. Makina e dedektimit te metaleve, me qene se hudhrat paketohen direkt per konsum, sidomos ato per restaurantet dhe guzhinat, standartet e vendeve te BE-se kerkojne cekimin qe produkti eshte kontrolluar per mos pranine e mbetjeve metalike te ndryshme.

3. Ambjetet frigoriferike, me dy destinacione,

3.1 Nje pjese e hudhrave te gateshme per konsum, per te rritur sigurine ushqimore..

3.2 Dhoma frigoriferike me regjim pune -5?C, per te depozituar lenden e pare rezerve te proceseve te prodhimit, me kapacitet 200 ton

BUNA SHPK

Ndertimi i reapartit te perpunimit te fruta-perimeve dhe ne linjen e perpunimit te fruta perimeve ne katin e pare te nderteses dhe blerja e linjes se perpunimit te monobllok ne ferme me kapacitet 50 kg/ore. Linja e perpunimit eshte ne funksion te aktiviteteve te tjera ne ferme, sidomos te restorantit si dhe per shitjen e e produketeve. Ndertimi do te jete me sip. 1217 m2, podrum me sistem ftohje te jashtem dhe te brendshem.

Anastas Qorri

Kompania do te investoj ne ndertimin e nje magazine per perpunimin e produkteve bujqesore , ky investim do te krijoj mardhenie te ndersjellta me bisneset e vegjel dhe te mesem.

Nedrete Arapi

Investimi parashikon ndërtimin e një magazine të re me sipërfaqe 1,540 m2 (77 m x 20 m) dhe volum 9,200 m3 (h = 6 m) për grumbullimin, seleksionimin, kalibrimin, ambalazhimin, dhe tregtimin e frutave dhe perimeve të freksta për eksport. Brenda ketij ambienti eshte parahsikuar edhe ndërtimi it re dhomave frigoriferike me një sipërfaqe të përbashket 375 m2 (25 m x 15 m) dhe volum 1,575 m3 (h = 4.2 m). Dy prej dhomave frigoriferike me kapacitet rreth 100 ton sejcila do të jene me rregjim temperature 0 – 5 °C dhe do të sherbejne për të depozituar produktet e gatsheme për eksport deri në momentin e tranportit. Dhoma tjeter me të njëjtin kapacitet do të jete me rregjim -18°C për të konservuar produkte të gatshme si luleshtrydhe hudhra etj. I githë investimi do të mbeshtesë futjen dhe përmiresimin e teknologjive qe përmbushin standardet e BE për përmiresimin e sigurisë ushqimore dhe sistemeve të cilesisë.