info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

American Farm shpk

Investimi I parashikuar perfshin permiresimin e drenazhimit dh aspirimit te stalles duke mundesuar keshtu kushte me te mira dhe te sigurta ne mbareshtrimin dhe shendetin e dhive duke reduktuar nivwelin e amoniiakut dhe ajer me te paster e cila perkthehet ne shendet me t emire te dhive dhe qellimi final qumesht me te sigurt dhe cilesor

VJEN SHPK

Linje automatike mjeljeje, pajisje ruajtese qumeshti ndertim shtese stalle

Marjane Gjondrekaj

Marjane Gjondrekaj planifikon te investoje ne stabilimentin ekzistues me synim permiresimin e standartave te prodhimit te qumeshtit me blerjen e impiantit te automatizuar per mjeljen e gjedheve. Vlera totale e investimit eshte 38,999,791.

Investimi klasifikohet ne sektorin e qumeshtit qe perfshin blerjen e impiantit te specializuar per mjelje se bashku me pajisjet perkatese perfshire instrumente mates.

Kontruksioni baze i impiantit te mjeljes perfshin vende mjeljeje ne forme “kurriz peshku”

Tris ALB sh.p.k

Ndertim i ambientit te dhomes se mjeljes dhe pajisje te tjera te nevojshme per kompleksin blegtoral.

Adem Alija

Ndertim Stalle per mbarshtim te imtash dhe pajisje per funksionimin e mbarshtimit