Blegtori

Mbështetje për blegtorinë

MASA 1. Për tufën bazë të matrikulluar (kafshët riprodhuese), për fermat me jo më pak se 70 (shtatëdhjetë) krerë dele dhe/ose dhi, në vlerën 1 200 (njëmijë e dyqind) lekë/krerë, por jo më shumë se 360 000 (treqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë për subjekt, ndërsa për fermat me jo më pak se 5 (pesë) krerë lopë, në vlerën 10 000 (dhjetë mijë) lekë/krerë, por jo më shumë se 500 000 (pesëqind mijë) lekë për subjekt;

Kriteret specifike për masën

  • Përfituesit e mundshëm: Fermerë individual, SHBB, person fizik ose juridik.
  • Aplikanti duhet të ketë NIPT aktiv
  • Aplikanti duhet të ketë në tufën bazë jo më pak se 100 krerë dele dhe/ose dhi të
    matrikulluara
  • Kafshët e tufës bazë duhet të jenë të regjistruara në sistemin e identifikimit dhe
    regjistrimit të kafshëve – RUDA