info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MBARËSHTIM I BLETARISË

Mbarështim i bletarisë me 1 000 (një mijë) lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 (pesëdhjetë) zgjoje, por jo më shumë se 150 000 (njëqind e pesëdhjetë) mijë) lekë për subjekt.

BLERJA E ANIJEVE TE PESHKIMIT TREGTAR PROFESIONAL

Për blerjen e anijeve të peshkimit tregtar profesional, që zëvendësojnë anijet ekzistuese.

PER RINOVIMIN E ANIJES SE PESHKIMIT

Për rinovimin infrastrukturës së anijes së peshkimit.

MBËSHTETJE PËR NDËRTIMIN E TREGJEVE TË PRODUKTEVE BUJQËSORE

Mbështetje për ndërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore dhe/ose tregjeve të kafshëve të gjalla për shoqëritë aksionare me kapital 100% publik, në vlerën jo më shumë se 30 000 000 (tridhjetë milion) lekë.

MBËSHTETJE PËR AUTOMATIZIMIN DHE DIGJITALIZIMIN E PROCESEVE TË PUNËS

Mbështetje për automatizimin dhe digjitalizimin e proceseve të punës në fermë. Masa e përfitimit të jetë në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 1 000 000 (një milion) lekë për subjekt.

MBËSHTETJE ME NAFTË PËR KRYERJEN E PUNIMEVE TË MEKANIZUARA NË BUJQËSI

Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi.