info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Drejtoria Juridike dhe e Shërbimeve Mbështetëse (DJSHM)

Drejtoria Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjëse për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme:

  1. Planifikon nevojat e Agjencisë për punonjës duke përfshirë këtu rekrutimin, konsultimin e punonjësve si dhe trajnimin e tyre, me synim mirëfunksionimin e institucionit dhe arritjen e objektivave të përcaktuara.
  2. Sigurohet për zbatimin e legjislacionit në fuqi për çdo procedurë që ndjekin drejtoritë.
  3. Ndjek ecurinë e proceseve gjyqësore të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në përputhje me legjislacionin shqiptar.
  4. Evidenton nevojat e institucionit për shërbime, mjete pune, bazë materiale, dhe merr masa të menjëhershme për plotësimin e këtyre nevojave duke respektuar procedurat ligjore përkatëse.

Drejtoria Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse ka në përbërje të saj 1 (një) Drejtor dhe 3 (tre) sektorë, të cilët mundësojnë realizimin e detyrave të sipër përmendura:

  1. Sektori i Burimeve Njerëzore,
  2. Sektori Juridik,
  3. Sektori i Menaxhimit të Borxhit
  4. Sektori i Protokollit dhe Arkivë

Sektori i Burimeve Njerëzore

Sektori i Burimeve Njerëzore i përbërë nga 3 (tre) Specialiste dhe 1 (një) Përgjegjës, administron dosjet e personelit duke siguruar kështu që secili nëpunës përshtatet me pozicionin e punës referuar arsimit dhe eksperiencës. Ky sektor sigurohet që stafi të marrë trajnimet e duhura për të kryer detyrat funksionale në përputhje me manualet si dhe fokusohet në zbatimin e etikës dhe komunikimit sipas Rregullores së Brendshme.

Sektori Juridik

Sektori Juridik i përbërë nga 4 (katër) Specialistë dhe 1(një) Përgjegjës, sigurohet që çdo proces pune i Drejtorive dhe Sektorëve të Agjencisë të kryhet në përputhje me Legjislacionin në fuqi dhe përgatit aktet administrative dhe kontratat, lidhur me rregulloret e brendshme.

Sektori i Menaxhimit të Borxhit

Sektori i Menaxhimit të Borxhit i përbërë nga 2 (dy) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës, fokusohet në evidentimin në regjistrat e debitorëve të mbartur dhe të krijuar, lidhur me informacione të hollësishme të të dhënave të debitorëve dhe përgatit raportet e përditësuara çdo muaj, me synim rakordimin dhe ecurinë e proceseve të punës në Drejtori.

Sektori i Protokollit dhe Arkivës

Sektori i Protokollit dhe Arkivës i përbërë nga 1 (një) Specialist Protokolli, 1 (një) Specialist Arkive dhe 1 (një) Përgjegjës sigurohet që puna në zyrën e protokollit dhe arkivës është në përputhje me ligjin e menaxhimit të dokumentave, me qëllim përmbushjen e misionit të sektorit.