info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Drejtoria e Kontrollit

Drejtoria e Kontrollit është përgjegjëse për kryerjen e kontrolleve në terren për Skemat Kombëtare dhe ato IPARD, për të identifikuar kriteret dhe përputhshmërinë e aplikimeve duke i paraqitur ato me formular verifikimi ose raporte kontrolli. Drejtoria e Kontrollit ka një sërë funksionesh në përgjegjësi të saj, si mëposhtë:

  1. Harton dhe zbaton planin operativ për monitorimin në terren të projekteve të financuar nga Fondet kombëtare, fondet e B.E dhe donator të ndryshëm.
  1. Studimi i dokumentacionit të aplikimit të dosjeve që do të realizohen në terren si dhe përgatitja e evidencave paraprake.
  2. Mundëson informacion në nivel më të lartë për menaxhimin, efektshmërinë dhe transparencën për zbatimin e politikave të AZHBR-së për Bujqësinë dhe Zhvillim Rural.
  3. Realizimin e kontrolleve në terren të aplikimeve duke krahasuar rezultatet e faktit në terren me ato të aplikimit, duke i reflektuar në formularin e verifikimit.
  4. Sigurimi i fakteve të cilat pasqyrojnë rezultatet e kontrollit në terren dhe sipas të cilave vlerësohet aplikimi.

Përbërja

Drejtoria e Kontrollit ka në përbërje të saj 1 (një) Drejtor dhe 3 (tre) sektorë, të cilët mundësojnë realizimin e detyrave të sipër përmendura:

  1. Sektori i Kontrollit, IPARD,
  2. Sektori i Kontrollit për Skemat Kombëtare,

Sektori i Kontrollit, IPARD

Sektori i Kontrollit, IPARD është i përbërë nga 24 (njëzet e katër) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës. Ky sektor është përgjegjës për kryerjen e kontrolleve në terren për Programin IPARD, për të identifikuar kriteret dhe përputhshmërinë e aplikimeve duke i paraqitur ato me formular verifikimi ose raporte kontrolli.

Sektori i Kontrollit për Skemat Kombëtare

Sektori i Kontrollit të Skemave Kombëtare, është i përbërë nga 32 (tridhjetë e dy) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës. Ky sektor kryen studimin e dokumentacionit të aplikimeve të Skemave Kombëtare që do të kontrollohen në terren, njoftimi i aplikantit për kontroll, përgatitja e listave/evidencave paraprake për kontrollin që do të realizohet në terren.