info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Drejtoria e Autorizimit të Pagesave (DAP)

Drejtoria e Autorizimit të Pagesave është përgjegjëse për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme, në përputhje me Manualin e Procedurave dhe Udhëzimit të hartuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural:

1. Menaxhimi i procedurave të përcaktuara në manualet e përgjithshme për autorizimin e pagesave të aplikimeve për Skemat IPARD dhe për Skemat Kombëtare.

2. Shqyrtimi dhe Kontrolli i dokumentacionit administrativ, projektet zërat e preventivave, kostot financiare, si dhe shpenzimet e lejueshme dhe verifikon përllogaritjen e vlerës përfundimtare të financimit për çdo projekt.

3. Analizon kontrollet në terren dhe autorizon shumën për pagesë për aplikantët.

Drejtoria e Autorizimit të Pagesave ka në përbërje të saj 1 (një) Drejtor dhe 3 (tre) sektorë, të cilët mundësojnë realizimin e detyrave të sipër përmendura:

1. Sektori i Autorizimit të Pagesave IPARD për Masën 1, Masën 3, Masën 7 dhe Masën 9.

2. Sektori i Autorizimit të Pagesave IPARD për Masën 4, Masën 5, Masën 6, Masën 10 dhe Masën 11.

3. Sektori i Autorizimit të Pagesave Kombëtare.

Sektori i Autorizimit të Pagesave IPARD për Masën 1, Masën 3, Masën 7 dhe Masën 9

Sektori i Autorizimit të Pagesave, IPARD për Masën 1, Masën 3, Masën 7 dhe Masën 9, është i përbërë nga 10 (dhjetë) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës. Ky sektor përllogarit shumën për t’u paguar, bazuar në dokumentacionin e dërguar në sektor pas kontrollit administrativ të bërë nga drejtoritë e tjera.

Sektori i Autorizimit të Pagesave Kombëtare

Sektori i Autorizimit të Pagesave Kombëtare është i përbërë nga 4 (katër) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës. Ky sektor përllogarit shumën për t’u paguar, bazuar në dokumentacionin e dërguar në sektor pas kontrollit administrativ të bërë nga drejtoritë e tjera.

Sektori i Autorizimit të Pagesave IPARD për Masën 4, Masën 5, Masën 6, Masën 10 dhe Masën 11

Sektori i Autorizimit të Pagesave, IPARD për Masën 4, Masën 5, Masën 6, Masën 10 dhe Masën 11. Ky sektor është i përbërë nga 10 (dhjetë) Inspektorë dhe 1 (një) Përgjegjës. Ky sektor meret me shqyrtimin e kerkesave për pages duke ndjekur procedurat administrative të kontrollit të dosjes, mbështetur në Projektet e miratuara dhe shpenzimet faktike të verifikuara si dhe dokumentacionin financiar që mbështesin shpenzimin, përpunon të dhënat deri në autorizimin e pagesës.