Bujqësi

Masa direkte për fermerët

Rritje e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore

 • Mbështetje për mbjelljet e reja në pemë frutore, agrume, vreshta, arrore, ullinj dhe bimë medicinale nga 0.5 ha deri në 20 ha.
 • Mbështetje për fermerët/subjektet që kultivojnë jo më pak se 5 ha tokë bujqësore, në pronësi private ose të marrë me qira nga fermerë të tjerë që e kanë tokën në pronësi private, mbështetja për grurin dhe elbin në vlerën 25 000 lekë/ha, ndërsa për thekrën, tërshërën dhe koçkullën në vlerën 20 000 lekë/ha.
 • Mbështetje për përmirësimin e teknikave të ujitjes nëpërmjet instalimit të ujitjes me pika në ullishte, vreshta, pemëtore, agrume, arrore dhe shegë, jo më shumë se 200 000 lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.5 ha dhe jo më shumë se 5 ha;
 • Mbështetje për instalimin e sistemit të ngrohjes me biomasë (pelet) në serrat me ngrohje, jo më shumë se 280 000 lekë/dynym. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë se 1 ha;
 • Mbështetje për zëvendësimin e plastmasit termik për serrat diellore ekzistuese, sipas specifikimeve të masës 12, jo më shumë se 750 000 lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë se 1 ha;
 • Mbështetje për prodhimin e bostanoreve në tunele (mulçerimin dhe mbulimin me plastmas termik), jo më shumë se 100 000 lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.5 ha dhe jo më shumë se 5 ha;
 • Mbështetje për instalimin rrjetave për mbrojtjen e prodhimit nga breshëri në blloqet ekzistuese të kulturës së mollës dhe qershisë, jo më shumë se 1 500 000 lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 1 ha dhe jo më shumë se 5 ha;
 • Mbështetje për polenizimin e kulturave perimore në serra me bletë polenizuese jo mjaltëdhënëse, jo më shumë se 35 000 lekë/ha, për sipërfaqe jo më shumë se 5 ha;
 • Mbështetje për vendosjen e sistemet te automatizimit të kontrollit në serra, për efiçencën e energjisë dhe/ose për instalimin e sensorëve të kontrollit të klimës në serra, jo më shumë se 500 000 lekë/ha.
  Mbështetje për Implementimin dhe çertifikimin Global GAP në masën 50% të vlerës totale të faturës tatimore, jo më shumë 175 000 lekë, për secilën nga produktet e përfshira në masat 1-12 si dhe për lakrën, lulelakrën dhe brokolin për sipërfaqe të mbjellë, por jo më pak se 1 ha;
 • Mbështetje për çertifikimin e fermave organike, për periudhën në kalim, vitin e parë në vlerën 100,000 lekë, në vitin e dytë 150 000 lekë dhe 200,000 lekë për fermë të certifikuar;
 • Mbështetje për primin vjetor të siguracionit të prodhimeve bujqësore në masën 50% të vlerës, por primi të mos kalojë vlerën 4% të totalit të aseteve të siguruara.
 • Mbështetje për pikat e grumbullimit dhe fermerët me 12 lekë/fidanë të domateve specit kastravecit dhe bostanoreve.

Investime në bujqësi

 • Mbështetje me 50 % të vlerës ndërtimin e serrave diellore për kultivimin e domates, kastravecit dhe specit, me sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë se 1 ha, 13 000 000-15 000 000 lekë/ha.
 • Mbështetje me 50 % të vlerës ngritjen e ambienteve të grumbullimit dhe ruajtjes frigoriferike për fruta perime, jo më shumë se 20 000 000 lekë për një subjekt;
 • Mbështetje me 50% të vlerës ngritjen e ambienteve për grumbullimin për fruta dhe perime, jo më shumë se 10 000 000 lekë për një subjekt;
 • Mbështetje me 50 % të vlerës blerjen e linjave të përpunimi/makineri, paisje për fruta – perime, vaj ulliri dhe verë, jo më shumë se 20 000 000 lekë për një subjekt;
 • Mbështetje me 50 % të vlerës blerjen e linjave të seleksionimit, paketimit, pastrimit, përfshirë dhe ambalazhe për fruta, perime dhe bimë medicinale dhe aromatike, jo më shumë se 5 000 000 lekë për një subjekt;
 • Mbështetje me 50 % të vlerës për implementimin dhe certifikimin për standardin ISO 22000:2005 për operatorët e biznesit ushqimor, të faturës tatimore, por jo më shumë se 120 000 lekë për një subjekt;