Zhvillimi i Sektorit të Ullirit

Projekti “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të ullirit”

MASA 5. Mbjellje e ullinjve në vlerën 350 000 (treqind e pesëdhjetë mijë) lekë/ha, për
format intensive të kultivimit, dhe në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë/ha, për format tradicionale. Kur kultivari është autokton masa e financimit shtohet me 50 000
(pesëdhjetë mijë) lekë/ha.

Sipërfaqja e mbjellë me ullinj për fermerët individual të jetë jo më pak se 0.2 ha, për grup
fermerësh jo më pak se 1 ha, në një bllok të vetëm, për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB) jo më pak se 3 ha. Madhësia e ngastrës të jetë, jo më pak se 0.2 ha, kur nuk është në bllok.
Masa e financimit për sipërfaqe të mbjellë, të jetë:
– deri në 0.5 ha, me 100% të vlerës për ha;
– mbi 0.5-5 ha (4.5 ha e dytë) të rritet me 25% të vlerës për ha;
– mbi 5.0 -10 ha (5 ha e tretë), të rritet me 50% të vlerës për ha;
Masa e financimit për sipërfaqe të mbjellë, për aplikuesit me status SHBB:
– 3-5 ha, të rritet me 40% të vlerës për ha;
– mbi 5.0 -10 ha (5 ha e dytë), të rritet me 65% të vlerës për ha

  • Përfitues të kësaj mase mbështetëse mund të jenë, subjekte me status fizik, juridik ose SHBB të regjistruar në QKB për aktivitetin që aplikojnë.

 MASA 5/1: Pagesa për plotësimin e numrit të bimëve në ullishtet e vjetra/degraduara në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë/ha.

MASA 6. Përmirësimi i teknikave të ujitjes nëpërmjet instalimit të ujitjes me pika në ullinj, jo më shumë se 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha.

MASA 7. Blerje e makinerive dhe pajisjeve për vjeljen e ullirit, me 50% të vlerës totale të
faturave tatimore, por jo më shumë se 5 000 000 (pesë milionë) lekë për subjekt.

MASA 8. Blerje e makinerive dhe pajisjeve për prodhimin e vajit të ullirit, në 50% të vlerës
totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 20 000 000 (njëzet milionë) lekë për subjekt.

Aplikanti me statusin fermer, krahas dokumenteve të identifikimit, duhet të ketë NIPT-in e fermerit Aktiv. Aplikimet për Masat Direkte do të bëhen online në 20 Agropika, 16 Agjenci Rajonale Ekstensionit Bujqësor, ADISA, përmes platformës E-Albania, nga data 23.04.2019 deri më 10/05/2019. Afati përfundimtar për dorëzimin e dokumenteve në AZHBR është data 07.06.2019.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit për Masat e Investimeve do të kryhet në zyrat qendrore të AZHBR nga data 23.04.2019 deri më 17.05.2019, në adresën; Rr. Muhamet Gjollesha, nr.56, Tiranë. Sportelet e aplikimit do të presin fermerët nga e Hëna deri të Enjte, ora 8:00 deri në 16:30 dhe të Premten nga ora 08:00 -14:00. Afati përfundimtar për dorëzimin e dokumenteve në AZHBR është data 07.06.2019.