info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Sektori i Parregullsive dhe Parandalimit të Mashtrimit

Sektori i Parregullsive dhe Parandalimit të Mashtrimit (SPPM) është përgjegjës për bashkërendimin e aktiviteteve me drejtoritë dhe sektorët e Agjencisë lidhur me raportimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të konstatuara gjatë ushtrimit të veprimtarisë së institucionit.

Ky sektor përbëhet nga 1 (një) përgjegjës dhe 2 (dy) specialistë.

Sektori i Parregullsive dhe Parandalimit të Mashtrimit është përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme:

· Përgatitja e raporteve për Agjencinë dhe për institucionet përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të programeve respektive, në përputhje me indikatorët e dhënë.

· Ndjekja, identifikimin dhe vlerësimin e risqeve në nivel tërësor dhe në nivel aktiviteti për çdo njësi të AZHBR, të cilat sjellin mosrealizimin e objektivave.

· Ndjekja identifikimin dhe raportimin e fenomeneve, sinjaleve apo ngjarjeve për parandalimin e mashtrimit nga specialistët përkatës në përputhje me manualin e procedurave.