info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Drejtoria e monitorimit të skemave, riskut dhe raportimit

Drejtoria e Monitorimit të Skemave, Riskut dhe Raportimit garanton zbatimin e politikave integruese europiane dhe të programeve të zhvillimit bujqësor dhe rural, me qëllim realizimin e objektivave strategjike kombëtare për arritjen e standarteve europiane, në mbështetje të financimit të fermerëve përmes Skemave Mbështetëse, monitorimin në terren të projekteve pas financimit, si dhe menaxhimin e riskut në nivel institucional, analizimin dhe raportimin për aktivitetin tekniko-financiar të AZHBR, në drejtim të menaxhimit të fondeve publike, apo fondeve nga burime të ndryshme financimi në përputhje me manualin e procedurave.

Drejtoria e Monitorimit të Skemave, Riskut dhe Raportimit ka në përbërje të saj 1 (një) drejtor dhe 3 (tre) sektorë, të cilët mundësojnë realizimin e detyrave të sipërpërmendura:

1. Sektori i Riskut dhe Raportimit;

2. Sektori i Monitorimit të Investimeve IPARD;

3. Sektori i Monitorimit të Investimeve Kombëtare.

Sektori i Riskut dhe Raportimit

Sektori i Riskut dhe Raportimit i përbërë nga 2 (dy) Inspektor dhe 1 (një) Përgjegjës, sigurohet identifikimi dhe vlerësimi i risqeve në nivel tërësor dhe në nivel objektivave, hartimin e objektiva strategjike, operacionale në çdo njësi funksionale të AZHBR në funksion të menaxhimit të riskut, në përputhje me manualin e procedurave.

Sektori i Monitorimit të Investimeve IPARD

Sektori i Monitorimit të Investimeve IPARD i përbërë nga 4 (katër) Inspektor dhe 1 (një) Përgjegjës, fokusohet në monitorimin në terren të aplikimeve të skemave mbështetëse nga Programi IPARD dhe pasqyrimi i realitetit të investimit nga gjetjet në terren, analizimin e të dhënave paraqitur në raportin e kontrollit përpiluar nga inspektorët me të dhënat e përfituara nga kontrolli në vend.

Sektori i Monitorimit të Investimeve Kombëtare

Sektori i Monitorimit të Investimeve Kombëtare i përbërë nga 2 (dy) Inspektor dhe 1 (një) Përgjegjës, sigurohet monitorimi në terren të punës së inspektorëve për aplikimet e Skemave Mbështetëse nga Programi Kombëtar i mbështetjes në bujqësi dhe pasqyrimi i realitetit të investimit nga gjetjet në terren si dhe që grupet e punës të kontrollit të monitorimit në terren, kryejnë procesin e monitorimit me cilësi dhe efektivitet