info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Jorgo Koço

Projekti do të konsistojë në blerjen e një traktori me fuqi 105 HP (77 KW) për kryerjen e shërbimeve të specializuara në kultivimin e perimeve, si edhe paijet e tjera: Plug dhe Trincë.
Aplikanti ka marrë me qira me tre kontrata qiramarrje për një periudhë 10 vjeçare 6 parcela toke me siperfaqe totale 33,891 m2, të cilat I ka kultivuar dhe kultivon me kultura perimore).
Investimi në mjete mekanike do ti shërbejë për kryerjen e shërbimeve të mekanizuara në këto toka dhe jo vetëm.
Aplikanti është në process hipotekimi të shumë tokave të tjera, pronë e familjes fermere, marrë në zbatim të ligjit 7501.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Jorgo Koço
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Shakuj, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 69,614.74 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 42,642.54 Euro