info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

FIX PRO

Investimi konsiston ne grumbullimin dhe anatomizimin e mishit te fresket, per treg dhe per nevojat e veta. Per realizimin e ketij investimi do te ndertohet nje ambjet i ri, 2147 m2 dhe volum te ambjeteve te punes prej rreth 7350 m³. Investimi i ri do te harmonizohet dhe do te bashkelidhet me fabriken egzistuese. Ne te do te ndertohen ambienteve të administratës, nyjet sanitare, sistemet e furnizimit me ujë, ruajtjen dhe dërgimin e produkteve përfundimtare dhe nënprodukteve ushqimore, mjediset për ruajtjen e kimikateve të pajisjeve dhe kanalizimeve, pastrimit, larjes dhe dezinfektimit, ambientet për magazinimin e veglave, paketimit dhe materialeve për ambalazhim, erëza dhe substanca të shtuara.
Tavolina pune per ndarjen e kockave nga mishi dhe ndarja anatomike e mishit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FIX PRO shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Korce, Korce
Vlera e investimit: 1,478,940.34 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 747,483.16 Euro