info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ENEA AGOLLI

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do të ndikojë në kryerjes e punëve në kohën më optimale me synim rritjen e efektivitetit dhe rritjen e sasisë se produktit. Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe paisjeve të specializuara në perimtari.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Enea Agolli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Bulgarec, Korce, Korce
Vlera e investimit: 54,148.07 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 18,681.77 Euro