info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Edi Yzellari

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do te ndikoje ne kryerjen puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise. Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikulturës.Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si:
Traktor – Same Frutteto, 80 LS
Pompe Sperkatese SP 1000 L
Grirese Bujqesore SICMA
Freze Bujqesore SICMA

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Edi Yzellari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bahcallek, Bashkia Pogradec, Korce, Pogradec
Vlera e investimit: 42,981.47 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 30,147.66 Euro