info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Altin Rika

Investimi konsiston në blerjen e një agregati bujqësor të përbërë nga Traktorë, Pompe Sperkatese, Trince, Gershere Elektronike, Platforme e terhequr, te ofruar nga furnitori fitues “Autotrak 93” sh.p.k., te pershtatshem per sektorin e frutikultures. Investimi do të bëhet në dy parcela në pronësi të aplikantit si më poshtë vijon: a)Parcela e pare me nr Pasurie 1164/24, Zona Kadastrale 1682, Volumi 1,fq 174, me siperfaqe totale 9780m2,(9,78dy.) (Are+Truall), nga te cilat Ndertesa 180m2, dy kateshe, ne pronesi te z. Altin Misir Rika. b) Parcela e Dyte me nr Pasurie 1145/9, Zona Kadastrale 1682, Volumi1,fq 106, me siperfaqe totale 4190m2, (4,19 dy), ne pronesi te z. Altin Misir Rika. Aplikanti vjen nga profil shkolle e mesme ekonomik-bujqesor dhe eksperience disa vjecare ne bujqesi ne emigrim. Shuma totale e investimit eshte 5.081.250 ALL Shuma e grantit te propozuar per aprovim, eshte 60%,e shprehur ne vlere 3.144.750 ALL

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Altin Rika
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Gajde, Njesia Admin.Poshnje, Bashkia Ure Vajgurore, Ura Vajgurore, Berat
Vlera e investimit: 36,476.68 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 22,067.04 Euro