info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agron Orhan PF

Investim ne mbjellje fidanesh te rinj, sistem ujitje, rrjete antibresher dhe rrethim I parceles

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agron Orhan
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Qarku Korce, fshati Rembec, Njesia administrative, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 5,433,318 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 3,803,322 Lekë