Skema Kombëtare

Lista e aplikimeve të kualifikuara 2019

MASA 1. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – PER TUFEN BAZE DHE TE IMTA 2019

MASA 2. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – MBESHTETJE PER DOREZIMIN E QUMESHTIT 2019

MASA 3. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – BLETARI 2019

MASA 4. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – DOREZIM PRODHIMI PER ANIJE PESHKIMI 2019

MASA 5. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – MBJELLJE E ULLINJVE 2019

MASA 5.1 LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – PERMIRESIM ULLISHTESH TE DEGRADUARA 2019

MASA 6. LISTA E APLIKIMEVE TE KUALIFIKUARA – UJITJE ME PIKA 2019

Njoftim_Përditësim i Listës së Aplikimeve të Kualifikuara

Lista e aplikimeve të refuzuara për mosplotësim të kritereve të përfitimit 
(Përditësimi i fundit, Datë. 06.09.2019)

Baza Ligjore

Anekse dhe Formularë për Aplikim, Skema Kombëtare 2019

Aneksi 1 Harta bujqesore per masat mbeshtetese

Aneksi 2 Lista e zyrave të aplikimeve

Aneksi 3 Formulari i regjistrit te fermës

Aneksi 4 Kultivaret e ullirit te regjistruar ne katalogun kombetar

Aneksi 5 Formulari per mbjelljen e ullirit

Aneksi 5 1 Formulari per plotesimin nr bimeve ne ullishtet e degraduara

Aneksi 6 Formulari i sistemit ujitës

Aneksi 7 Plan Biznesi Pjesa Pershkruese

Aneksi 7.1 Plan Biznesi Pjesa Financiare

Aneksi 8 Formulari i Aplikimit Masat 7-10

Aneksi 9 Kerkesa per Pagese Aneksi 10 Lista e 100 fshatrave

SKEMA KOMBËTARE 2018

Baza Ligjore

Formularë për Aplikim, Skema Kombëtare 2018

Regjistri i përfituesve – Skemat Kombëtare 2018

Tabelat e Vizibilitetit për Skemën Mbështetëse Kombëtare, 2018 (formate: A3 dhe A5)

Tabelë Vizibiliteti Skemat Kombëtare A3

Tabelë Vizibiliteti Skemat Kombëtare A5

Udhëzime teknike për vendosjen e tabelave A3 dhe A5

Udhëzime për tabelat A3 dhe A5

SKEMA KOMBËTARE 2017

Formularët për aplikim, Viti 2017