Transparency Program

Shkarko dokumentat:

 1. Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike 2019
 2. Procedurat e Prokurimit, 2018
 3. Financimet e Projekteve, 2017
 4. Lista me proceset gjyqësore aktuale të AZHBR
 5. Operatorë ekonomik të kontraktuar në prokurime
 6. Të dhënat e buxhetit dhe plani i shpenzimeve
 7. Kategoria e Pagave
 1. INTRODUCTION

The transparency Program for the Agency of Agricultural and Rural Development was prepared in accordance with Article 7 of the Law No.119 / 2014 “On the Right of Information”.

This program sets out the legal framework of the activity of authority within the law no.119 / 2014 “On the Right of Information”.

This program is assessed as a concrete way through which the Agency of Agricultural and Rural Development builds and enhances transparency in its institutional work, under the guarantee of the Law on the Right of Information.

Agency of Agricultural and Rural Development. will periodically update the Transparency Program, in accordance with point 2 of Article 5 of the Law on the Right to Information.

The information made public in this program aims to make the transparency of the work of ARDA through a detailed coverage on the official website www.azhbr.gov.al as well as in the public reception venues.

The transparency program is reflected in the sections, texts / contents, deadlines for making it public, the manner of publication and the structure that produces or manages the documents.

Publication scheme is highlighted, In the content of the transparency program, which reflects the menus where the document is addressed on the official website.

The documentation made public will be updated in form and content.

The official ARDA website is built in a form that provides information to the public without a requirement and in easily understandable forms. In the columns of the official site are also reflected information that is characterized by personal data identification restrictions, due to the privacy data of the individuals / subjects of data etc.

The publication scheme is presented through the summary table highlighted in this program.

II. GENERAL PRINCIPLES

The main principles on which ARDA Transparency Program is based on:

“Right to Information” is the constitutional right provided in Article 23 thereof, accessible to all without exception.

The information fits in plain and understandable language.

A public oversight authority for public information procedures is the Commissioner for the Right of Information and Protection of Personal Data “(hereinafter CRIPPD).

The revision of the transparency program is carried out under the same procedure through which its adoption has been made.

Public information without request should be:

 • Full
 • Accurate
 • Updated
 • Simple in consultation
 • Understandable
 • Easily accessible
 • Compatible with the original documents in possession of public authority

III.Public information without request should be:

The information allowed for publication is expressly provided in Article 7 of Law No.119 / 2014 “On the Right of Information”.

Agency of Agriculture and Rural Development, in accordance with this approved transparency program makes available to the public on its website www.azhbr.gov.al and in the public reception venues the following categories of information:

The organizational structure of the Agency of Agricultural and Rural Development;

Full texts, conventions that have been ratified, laws, regulations, codes of conduct, policy documents, manuals or any other documents related to the exercise of its functions and affecting the general public;

Information on the procedures to be followed to make a request for information, a postal and electronic address for filing requests for information, as well as the procedures for appealing the respective decision;

Information on the location of public authority offices, working hours, name and contact details of the co-ordinator on the right of information;

ARDA also creates and archives a digital copy of its official web site, supplemented with the information required in the approved transparency program, as well as on the methods, mechanisms and periodicity of public disclosure, made available of the public without any request.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti / Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrimi i misionit të AZHBR-së

Misioni vendoset i plotë në website www.azhbr.gov.al;

Menjëherë pas miratimit nga Këshilli i Ministrave dhe titullari i institucionit

Faqja zyrtare www.azhbr.gov.al;

Menu: Agjencia/Rreth nesh/Misioni dhe Vizioni

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve, detyrave të autoritetit publik dhe Institucioneve

Neni 7/1/a/d

-Struktura e AZHBR, funksionet dhe detyrat kryesore të Autoritetit Publik

-Të dhëna për arsimimin dhe kategorinë e pagës së Drejtorit të Përgjithshëm

Menjëherë pas miratimit nga Këshilli i Ministrave dhe titullari i institucionit

Faqja zyrtare www.azhbr.gov.al;

Menu: Agjencia/Drejtoritë

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Lajmet Aktivitete Fjalime të drejtuesve të AZHBR-së

Pasqyrohen në faqen zyrtare www.azhbr.gov.al;

Menjëherë,pas Lajmet Aktivitete Fjalime dhe miratimit të titullarit

Faqja zyrtare www.azhbr.gov.al;

Menu:

-Lajme/Lajme 2017

-Rubrika: Lajmet e fundit

-Rubrika: Njoftime

Koordinatori për të drejtën e informimit

Akte ndërkombëtare ligjore; Akte nënligjore; Dokumente politikash; Dokument tjetër

Neni 7/1/b

-Ligji nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”;

-VKM nr.719, datë 31.10.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e AZHBR”;

-VKM për miratimin e fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, si dhe akte të tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre, në të cilat AZHBR rezulton si institucion zbatues /i përfshirë.

Pas botimit në fletoren zyrtare;

Menjëherë pas miratimit nga titullari i institucionit që nxjerr aktin

Faqja zyrtare www.azhbr.gov.al;

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës

Neni 7/1/c/g

-Kërkesa për informacion sipas Lidhjes Nr. 3 të miratuar nga Komisioneri dhe AP

-Informacion i mjaftueshëm në website-in e institucionit ku përcaktohet minimalisht procedura,adresa postare,elektronike si dhe procedura për ankimim të vendimeve

Menjëherë pas miratimit nga titullari i institucionit

Faqja zyrtare www.azhbr.gov.al;

Menu:

-Kontakt

-Agjencia/Program i Transparencës/Model i Kërkesë për Informacion

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Të dhëna për vendodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit

Neni 7/1/ç

Të publikohen minimalisht :

-Adresa e saktë e AZHBR;

-Orari zyrtar i punës në AZHBR;

– Emri Mbiemri, nr. i telefonit dhe e-maili i koordinatorit për të drejtën e informimit

Menjëherë pas miratimit ose ndonjë ndryshimi eventual

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al;

Menu:

-Kontakt

– Agjencia/Program i Transparencës/ Koordinatorit për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Përshkrimi i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve

Neni 7/1/d

-Të dhëna për arsimimin, kualifikimet e duhura dhe pagën e Drejtorit të Përgjithshëm, mënyra e emërimit të tij;

-Kompetencat dhe detyrat e funksionarëve të lartë ku përfshihen të gjithë drejtuesit në nivel drejtorie;

-Struktura e pagave në AZHBR

Menjëherë pas miratimit nga titullari i institucionit

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

 

Menu:

Agjencia/Drejtoritë/Drejtori i Përgjithshëm

Agjencia/Program i Transparencës/ Struktura e Pagave në AZHBR

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Buxheti

Neni 7/1/e

Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit

Menjëherë pas miratimit nga titullari i institucionit

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti/buxheti-ne-vite

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Informacion për procedurat e prokurimit

Neni 7/1/ë

Informacion për procedurat e prokurimit duke iu referuar Ligjit “Për prokurimin publik”; lista e kontratave të lidhura; shumën dhe palët e kontraktuar; informacion për zbatimin e kontratave

Menjëherë pas miratimit nga titullari i institucionit

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.alSi dhe në faqen e APP

http://www.app.gov.al/regjistri-i-realizimeve/

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Shërbimet e autoritetit për publikun

Neni 7/1/f

Informacion për shërbimet që institucioni jep për publikun, përfshirë standartet për cilësinë

Menjëherë pas miratimit nga titullari i shërbimit

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Menu:

Faqja Kryesore

Agjencia(Rreth nesh, Drejtoritë, Misioni dhe Vizioni)

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Paraqitja e mendimeve në hartimin e pakteve, etj

Neni 7/1/gj

Persona të interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në mënyra të tjera në hartimin e ligjeve dhe të politikave publike

Menjëherë pas miratimit nga titullari

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Mbajtja e dokumentacionit nga AP

Neni 7/1/h

Përshkrim lidhur me systemin që përdor institucioni për mbajtjen e dokumentave; format dhe kategoritë e informacionit që do bëhet publik

Menjëherë pas miratimit nga titullari

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Menu:

Agjencia/Program i Transparencës/ Mbajtja e dokumentacionit , llojet dhe format e dokumenteve dhe kategoritë e dokumenteve që bëhen publike pa kërkesë

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 tëligjit nr. 11/09/2014

Neni 7/1/i

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Menjëherë pas miratimit nga titullari

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Menu:

Pyetjet më të shpeshta

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k

Informacion që kërkohet më shpesh prej institucionit

Menjëherë pas miratimit nga titullari

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l

Çdo informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm

Menjëherë pas miratimit nga titullari

Faqja zyrtare: www.azhbr.gov.al

Koordinatori për të drejtën e Informimit

 

V. PUBLICATION

ARDA, in accordance with this approved transparency program, makes available to the public on its website www.azhbr.gov.al and in the public reception venue, the above categories, in a separate menu titled “The Program of transparency “.

VI. MONITORING

The Commissioner for the Right of Information and Protection of Personal Data monitors the implementation of the law on the right of information, promoting the principle of transparency in the work of public authorities, particularly by sensitizing and informing on issues of the right of information.

The Commissioner makes recommendations to public authorities regarding the conceptualization and implementation of institutional transparency programs.