info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

FLORI shpk

Blerja e nje traktori se bashku me agregatet per puimin e tokes.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FLORI shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Shtraus Lezhe, Lezhe, Lezhe
Vlera e investimit: 491,147.99 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 292,899.93 Euro