info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Abas Pere

Abas Pere ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2018. Objekt i aktivitetit është prodhim dhe tregtim të produkteve blektorale dhe bujqesore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në  rikonstruksionin dhe permirsimin teknologjik të fermës blegtorale.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Abas Pere
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Fshati Grunjas, Njesia Administrative Dardhas, Bas, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 14,216.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 9,760.13 Euro