Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Legjislacioni për të Drejtën e Informimit
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
LIGJI NR. 119/2014 “MBI TË DREJTËN E INFORMACIONIT”
LIGJI NR. 9887, DATË 10.03.2008, NDRYSHOHET NGA LIGJI NR. 48/2012, NDRYSHUAR NGA LIGJI NR.120 / 2014 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”
LIGJI NR. 10 279, DATË 20.5.2010 “PËR SHKELJET ADMINISTRATIVE
LIGJI NR. 152/2013 “PËR SHËRBIMIN CIVIL”
LIGJI NR. 44/20151 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
LIGJI NR. 146/2014 “PËR NJOFTIMIN PUBLIK DHE KONSULTIMIN”