Peshkim

Mbështetje për peshkimin

Për përmirësimin e menaxhimit të peshkimit dhe rritjen e eksportit 6 masa, nga të cilat 3 janë pagesa direkte dhe 3 mbështetje për investime.

  • Për standardet IFS, BRC dhe/ose FS në stabilimentet e përpunimit të prodhimeve peshkore në masën 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 325 000 lekë për standard për produkt;
  • Mbështetje deri në 85 000 lekë për njësi sipas faturës tatimore për sistemet e monitorimit të anijes për pajisjet MTU të instaluara në bordin e anijeve të peshkimit për identifikimin dhe lokalizimin e anijeve nëpërmjet satelitit.
  • Mbështetje, në vlerën 20 lekë/kg per açuge dhe sardele të peshkuara, ndaj anijeve të peshkimit. Pagesa të kryhet kundrejt sasive të tregtuara në stabilimentet shqiptare të përpunimit të këtyre produkteve, të vërtetuara me fatura tatimore përfshirë vlerën e TVSH.

Investime në peshkim

  • Ambiente grumbullimi dhe ruajtëse frigoriferike për prodhime peshkore dhe akuakulturën, jo më shumë se 20 000 000 lekë për një subjekt;
  • Linja për filetimin, tharjen, tymosjen e produkteve peshkore nga liqenet, jo më shumë se 3 000 000 lekë nga Organizatat e Menaxhimit të Peshkimit.
  • Mbështetje deri në 70% të vlerës, por jo më shumë se 20 000 000 lekë për instalimin e bankinave lundruese, nga Organizatat e Menaxhimit të Peshkimit.