Agroturizëm

Mbështetje financiare për investime në Bujtina dhe Agroturizëm

MASA 9. Mbeshtetje per ngritjen ose rikonstruksionin e ambienteve per veprimtari te
turizmit rural nga 6 deri ne 10 dhoma, ne 50% te vleres totalc te faturave tatimore, por jo
me shume se 5 000 000 (pese miiione) leke per subjekt. Perfitues jane subjektet, te cilet nuk mund te mbeshteten nga Programi IPARD II ..

Kriteret e perfitimit

 • Perfitues te kesaj mase mbeshtetese mund te jene subjekte me status fizik, juridik ose
  SHBB te regjistruar ne QKB per aktivitetin qe aplikojne
 • Investime te pranueslune jane investimet jashte fermes, por ne zona rurale
 • Te kete plan biznesin e detajuar 5 vjecar, sipas modelit standard, te percaktuar ne Aneksin 7 dhe 7.1, bashkengjitur udhezimit të MBZHR dhe MFE
  – NPV, duhet te dale >=0.
  – IRR duhet te dale >= Norma e Skontimit.
  – Norma e skontimit qe do te perdoret per perllogaritjen e NPV, eshte norma e
  obligacioneve te thesarit 2 vjecare te pranuara nga Banka e Shqiperise ne ankandin e
  fundit para hapjes se aplikimeve.
  – Ne rast se nuk plotesohen keto kritere, ose nuk eshte plotesuar plan biznesi standart,
  aplikimi skualifikohet.
 • Investimi, ne perfundim te tij duhet te permbushe standardet ne fushen perkatese lidhur me akomodimin
 • Punimet e ndertimit, materialet dhe produktet duhet te respektojne karakteristikat,
  arkitektonike, dhe traditen per fshatin/qarkun perkates
 • Te kete projektin arkitektonik dhe konstruktiv, preventivin origjinal, dhe nje pershkrim te investimit
 • Te kete 6-10 dhoma
 • Aplikanti nuk duhet te jete klasifikuar si kredimarres me probleme (3-4,6)
 • Aplikanti nuk duhet te jete denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per mashtrim korrupsion apo per cdo lloj veprimtarie tjeter te paligjshme
 • Aplikanti nuk duhet te jete ne ndjekje pen ale per mashtrim, korrupsion apo per cdo lloj veprimtarie tjeter te paligjshme
 • Aplikanti nuk duhet te jete debitor ndaj AZHBR, MBZHR dhe Tatimeve
 • Investimi nuk duhet te filloje para lidhjes se kontrates. Leja e ndertimit/rikonstruksionit sigurohet para lidhjes se kontrates, por jo me vone se data 7.6.2019

MASA 10. Mbeshtetje per investime ne agroturizem kundrcjt planit te biznesit, ne 50% te
vIe res totale te faturave tatimore, por jo me shume se 10 000 000 (dhjete milione) leke per subjekt. Perfitues jane subjektet, te cilef nuk mund tt; mbeshteten nga Programi IPARD II.

Kriteret e perfitimit

Perfitues te kesaj mase mbeshtetese mund te jene subjekte me status fizik, juridik ose
SHBB te regjistruar ne QKB (me NIPTINUIS aktiv) per aktivitetin qe aplikojne;

 • Investime te pranueshme jane investimet te cilat perfshijne cdo lloj investimi ne sherbim te agroturizmit si veprimtari pritese, qe zhvillohet ne nje ferme ose njesi tjeter agrokulturore me qellim per te terhequr vizitore, duke u mundesuar atyre pjesemarrjen neveprimtarite bujqesore apo veprimtari te tjera ndihmese, qe zhvillohen ne ate mjedis
  bujqesor, Te pranueshme per mbeshtetje jane investimet qe lidhen me akomodimin,
  ofrimin e ushqimit e pijeve dhe veprimtari argetuese/shlodhese, te lidhura me fermen ose mjedisin perreth
 • Investimi ne perfundim duhet te permbushe standardet ne fushen perkatese ne perputhje me akomodimin, sigurine ushqimore dhe mbrojtjen mjedisore.
 • Punimet e ndertimit, materialet dhe produktet duhet te respektojne karakteristikat,
  arkitektonike, dhe traditen per fshatin/qarkun perkates
 • Te kete projektin arkitektonik dhe konstruktiv, preventivin origjinal, dhe nje relacion
  shpjegues te investimit;
 • Te kete plan biznesin e detajuar 5 vjecar, sipas model it standard, te percaktuar ne Aneksin nr.7 dhe nr. 7.1 , bashkelidhur Udhezimit të MBZHR dhe MFE, i cili te plotesoje sa me poshte:
  – NPV duhet te dale >=0.
  – IRR duhet te dale >-Norma e Skontimit.
  – Norma e skontimit qe do te perdoret per perllogaritjen e NPV, eshte norma e
  obligacioneve 2 vjecare te thesarit e pranuar nga Banka e Shqiperise ne ankandin e
  fundit, para hapjes se aplikimeve.
  – Ne rast te supozimeve te paqarta/pasakta, AZHBR gezon te drejten te kerkoje me
  shkrim informacion shtese. Nese nuk arsyetohen dhe mbeshteten supozimet me te
  dhena faktike te qarta, atehere ky aplikim skualifikohet.
  – Ne rast se nuk plotesohen keto kritere, ose nuk eshte plotesuar plan biznesi standard,
  aplikimi skualifikohet.
 • Aplikanti nuk duhet te jete denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per mashtrim, korrupsion apo per cdo lIoj veprimtarie tjeter te paligjshme
 • Aplikanti nuk duhet te jete ne ndjekje penale per mashtrim, korrupsion apo per cdo lloj
  veprimtarie tjeter te paligjshrne
 • Aplikanti nuk duhet te jete debitor ndaj AZHBR, MBZHR dhe Tatimeve
 • Investimi nuk duhet te filloje perpara lidhjes se kontrates
 • Ndertimet per akomodim te mos jene me shume se dy kate dhe me kapacitet akomodues 6-30 dhoma. Rikonstruksionet e objekteve ekzistuese si kulla ose shtepi lejohen sipas lartesise dhe kateve ekzistuese.
 • Aplikanti nuk duhet te jete klasifikuar si kredimarres me probleme (3-4,6)
 • Ne rastet e ndertimit projekti duhet te permbaje pjesen konstruktive, arkitekturore si dhe renderat.
 • Aplikanti duhet te kete xhiro vjetore dhe total aktivesh mbi 126.41 milion leke si dhe
  numer punonjesish mbi 50 punonjes, Madhesia e aplikantit percaktohet duke llogaritur dhe kompanite partnere dhe te lidhura ku aplikanti ka pjesemarrje mbi 25% te aksioneve.
 • Ne perfundirn te investimit dhe perpara financimit te investimit, aplikanti duhet te
  paraqese “Certifikaten e Agroturizmit”, si subjekt i certifikuar Agroturizmi.

Aplikimet ne lidhje me ndertimin dhe rikonstruksionin duhet te shoqerohen me nje relacion teknik nga arkitekti duke shpjeguar stilin dhe materialet e propozuara ne projekt dhe se si ate pershtaten me zonen perreth dhe investimin.