Agropërpunim

Zhvillim i qëndrueshëm i sektorit të ullirit

MASA 7. Blerje e makinerive dhe pajisjeve per vjeljen e ullirit, me 50% te vleres totale te
faturave tatimore, por jo me shume se 5 000 000 (pese milione) leke per subjekt.

MASA 8. Blerje e makinerive dhe paisjeve per prodhimin e vajit te ullirit, ne 50% tc vleres
totale te faturave tatimore, por jo me shume se 20 000 000 (njczet milione) Ieke per subjekt.

Aplikanti me statusin fermer, krahas dokumenteve të identifikimit, duhet të ketë NIPT-in e fermerit Aktiv. Aplikimet për Masat Direkte do të bëhen online në 20 Agropika, 16 Agjenci Rajonale Ekstensionit Bujqësor, ADISA, përmes platformës E-Albania, nga data 23.04.2019 deri më 10/05/2019. Afati përfundimtar për dorëzimin e dokumenteve në AZHBR është data 07.06.2019. Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit për Masat e Investimeve do të kryhet në zyrat qendrore të AZHBR nga data 23.04.2019 deri më 17.05.2019, në adresën; Rr. Muhamet Gjollesha, nr.56, Tiranë. Sportelet e aplikimit do të qëndrojnë të hapura nga ora 8:00 deri në 16:30.