Drejtoria e Kontrollit

Drejtoria e Kontrollit organizon dhe kryen kontrollin në vënd të aplikimeve para aprovimit të projekteve, para pagesave dhe kontrolle ex-post. Drejtoria e Kontrollit funksionon mbi bazën e tre sektorëve dhe përkatësisht:

 1. Sektori i Monitorimit.
 2. Sektori i Kontrollit të IPARD.
 3. Sektori i Kontrollit për Skemat Kombëtare.

Sektori i Monitorimit (SM)

Sektori i monitorimit të skemave në rolin dhe misionin e tij,  mundëson informacion në nivel më të lartë për menaxhimin, efektshmërinë dhe transparencën për zbatimin e politikave të AZHBR-së për Bujqësinë dhe Zhvillim Rural.

Sektori i monitorimit kryen detyrat për:

 • Përgatitjen e dokumentacionit për sektorin dhe procesin e akreditimit.
 • Harton dhe zbaton planin operativ për monitorimin në terren të projekteve të financuar nga Fondet kombëtare, fondet e B.E dhe donator të ndryshëm;
 • Tërheq dhe studion dosjet e projekteve që janë për t’u monitoruar për aplikimet e financuara nga Fondet kombëtare, fondet e B.E dhe donatorë të ndryshëm.
 • Lajmëron aplikantët për kontrollin monitorues që do të kryhet;
 • Realizon monitorimin në terren  të projekteve dhe plotëson formularët përkatës;
 • Analizon rezultatet e monitorimit të kryer, përgatit dhe miraton raportet e monitorimit;
 • Krijon dhe mban një sistem të rregullt e të azhornuar informacioni mbi projektet e monitoruara dhe aktivitetin e sektorit.

 

Sektori i kontrollit IPARD

Bazuar në strukturën organizative të AZHBR dhe përshkrimin e punës Sektori i Kontrollit IPARD është përgjegjës për kryerjen e kontrolleve në vend lidhur me masat e zhvillimit rural.

Qëllimi dhe detyra kryesore e SKI është organizimi i kontrollit në terren (Para kontratimit – Para pagesës dhe Ex-post kontroll), mbi bazën e parimit të 4 syve dhe sigurimit të rotacionit të kontrollorëve në nivele të ndryshme kontrolli të të njejtit aplikim.

Sektori i kontrollit IPARD është përfshirë në këto detyra:

 • Kryen kontrollet në vënd para aprovimit të projekteve për të verifikuar përputhshmërinë me kriteret e pranueshmërisë dhe përzgjedhjes si dhe të fakteve të paraqitura në aplikim me situatën në terren;
 • Kryen kontrollet në vënd para pagesave për të verifikuar përputhjen e fakteve të paraqitura në kërkesën për pagesë me situatën në terren;
 • Kryen kontrolle fizike me qëllim zbulimin e parregullsive dhe mashtrimeve;
 • Përgatit informacione, analiza dhe raporte.
 • Për kryerjen e detyrave të tij bashkëpunon dhe vendos linjat e komunikimit me drejtori dhe sektorë të tjerë.

Sektori i kontrollit për Skemat Kombëtare

Sektori i Kontrollit është përgjegjës për kryerjen e kontrollit në terren për skemat kombëtare dhe operon në bashkëpunim me specialistët e DRB-ve në grupet e verifikimit të rretheve përkatëse.

Sektori i kontrollit (SK), është përfshirë në këto detyra:

 • Verifikimi në terren i skemave që mbështeten nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural (Inspektorët në qarqe);
 • Kontrolli formal dhe marrja në dorëzim nga Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë të dokumentacionit të aplikimeve të vlerësuara (Inspektorët në qarqe);
 • Hedhja në SOFT e të gjitha aplikimeve të vlerësuara (Inspektorët në qarqe);
 • Kontrolli dhe monitorimi i grupeve të verifikimit të skemave të financuara nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural (kontrolli pas autorizimit të pagesave);
 • Kontrolli i aplikimeve për mbështetje me kredi pa interes, subvencionimi I normës së interest apo investimeve të SHBB, skema të cilat kontrollen direkt nga AZHBR qendër.
 • Verifikim dhe zgjidhje problemesh për ankesa të fermerëve apo PTI.
 • Përgatitja e informacioneve dhe raporteve të ndryshme.
 • Për kryerjen e detyrave të tij bashkëpunon dhe vendos linjat e komunikimit me drejtori dhe sektorë të tjerë të AZHBR-së.