Drejtoria e Financës

Drejtoria e Financës

Drejtoria e Financës është përgjegjëse për organizimin dhe zbatimin e funksionit të Kontabilitetit, financës dhe të borxhit për programet kombëtare dhe ato të para-aderimit në bujqësi.

Detyrat e DF ndahen në:

Procedura të Kontabilitetit;

 • Proçedura të borxhit;
 • Ndjekja e zërave të shpenzimeve operative.

Sipas grupimit të detyrave, struktura e brendshme organizative e DF ndahet në tre sektorë:

 • Sektori i Kontabilitetit SK
 • Sektori i Financës SF
 • Sektori i Menaxhimit të Borxhit SMB

Sektori i Kontabilitetit

Sektori i Kontabilitetit (SK) është përgjegjës për zbatimin e kontabilitetit për të drejtat/detyrimet financiare dhe arkëtimet/pagesat.

Sektori i Kontabilitetit  kryen detyrat kryesore  financiare të mëposhtme:

 • Rregjistrimin e të gjitha të drejtave/detyrimeve financiare dhe arkëtimeve/pagesave në regjistra të veçantë të kontabilitetit për fondet buxhetore, donacionet ndërkombëtare sipas marëveshjeve përkatëse dhe IPARD II.
 • Regjistrimi në kontabilitet bëhet mbi bazën e urdhër shpenzimeve (fotokopje) të siguruara nga DEP dhe Sektori i financës në DF. Dokumentat origjinale mbahen në sektorët përkatës. Rregjistrimet mbahen në softin financiar “Financa 5”.
 • Rregjistrimi i aseteve të financuara nga fondet buxhetore, donacionet ndërkombëtare sipas marëveshjeve përkatëse dhe programet e para-aderimit në bujqësi.
 • Ndjek dhe aplikon rregulloret që kanë lidhje me veprime financiare dhe kontabilizuese.
 • Përgatit pasqyrat financiare vjetore dhe i paraqet sipas afateve ligjore
 • Përgatit raporte financiare periodike dhe vjetore për programet respektive.
 • Rregjistron të gjitha transaksionet financiare në rregjistra të veçantë për çdo program.

SK është përgjegjës gjithashtu të sigurojë të dhëna dhe raporte mbi kushtet dhe zbatimin e programeve të para-aderimit në bujqësi dhe programet kombëtarepër Drejtorinë e AZHBR-së, Autoritetin Menaxhues, Zyrtarin Kombëtar Autorizues, Autoritetin e Auditit, periodikisht ose sipas kërkesës.

Sektori i Financës

Sektori i Financës (SF) është përgjegjës për:

 • Planifikimin e përgjithshëm të llogarisë ekonomike 600, 601, 602 dhe zbatimin e buxhetit. Në bashkëpunim me sektorin juridik ndjek realizimin e rregjistrit të prokurimeve dhe propozon për rialokime të fondeve në llogaritë 600,601,602.
 • Gjatë realizimit të fondeve buxhetore bën rakordime periodike me Degën e Thesarit dhe MBZHRAU për llogaritë ekonomike & 602  “shpenzime operative”.
 • Në varësi të realizimit të fondeve dhe nevojave që paraqiten gjatë vitit bën propozime për rialokime fondesh për llogaritë ekonomike & 602  “shpenzime operative”.
 • Bashkërendon punën me drejtoritë e AZHBR-së për përgatitjen e projekt- buxhetit afatmesëm dhe siguron që brenda  afateve të percaktuara, të dërgohen në MBZHRAU për miratim.
 • Plotëson nevojat e punonjësve të institucionit me bazë materiale dhe kujdeset për administrimin e mirëmbajtjen e aseteve të AZHBR-së.
 • Kontrollon dhe siguron që cdo fletë-dalje nga magazina shoqerohet me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm ose kërkesë të hartuar nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse dhe miratuar nga Drejtori i DJSHM-së.
 • Bashkëpunon me Komisionin e inventarizimit për kryerjen e inventarit të përgjithshëm të mjeteve kryesore, inventarin e imët, si dhe përputhjen e inventarit fizik me inventarin kontabël, për pasqyrim të detajuar në bilanc.
 • Harton dhe dërgon për miratim programet periodike (mujore dhe vjetore) të punës s ë Sektorit të Financës.
 • Rakordon me DJSHM, Sektorin juridik për statusin e tenderave të parashikuar dhe realizimin hap pas hapi të rregjistrit të prokurimeve publik.
 • Bashkëpunon me drejtoritë e AZHBR-së për ndarjen e buxhetit për llogaritë ekonomike & 602 “shpenzime operative” të miratuar nga MBZHRAU dhe bën propozimet përkatëse për miratimin e zërave të shpenzimeve për vitin në vazhdim.
 • Ndjek dhe kujdeset për përdorimin efektiv të fondeve për llogaritë ekonomike  & 602 “shpenzime operative” në dispozicion të institucionit në përputhje me planin e miratuar dhe dizpozitat ligjore në fuqi.

Sektori i Menaxhimit të Borxhit

Sektori i Menaxhimit të Borxhit (SMB) është përgjegjës për të siguruar kthimin e borxheve nga debitorët si dhe zbardhjen, ndjekjen dhe kthimin e borxhit të trashëguar nga ish projekti 2-KR dhe borxhin e ri të krijuar nga pagesat për subvencione.

Duke u bazuar në qëllimin e punës së SMB detyrat kryesore që performon ky sektor janë:

 • Regjistrimi në regjistrin e debitorëve i të gjithë debitorëve të trashëguar nga ish-Projekti 2-KR dhe debitoret që do të lindin gjatë veprimtarisë së AZHBR-së si për skemat Kombëtare dhe IPARD;
 • Tërheqja e dokumentave bankare nga bankat e nivelit të dytë dhe dërgimi në cdo datë 10 të muajit pasardhës në sektorin e kontabilitetit, bashkë me dokumenta justifikues dhe kartelat e rishikuara të debitorëve.
 • Azhornimi i kartelave analitike të debitorëve dhe dërgimi rast pas rasti tek sektori i kontabilitetit.
 • Në vartësi te tipit të kontratës llogaritja e penaliteteve, kamat vonesave në fund të cdo viti dhe dërgimi zyrtarisht tek sektori i kontabilitetit;
 • Plotësimi i regjistrit të debitorëve me të gjitha të dhënat e borxhit;
 • Sigurimi që të gjithë borxhet janë të regjistruar në regjistrin e debitorëve;
 • Dërgimi i letër-njoftimit tek debitori;
 • Sigurimi që të gjitha borxhet janë kthyer tek llogaria përkatëse e AZHBR-së;
 • Marrja dhe regjistrimi i deklaratës bankare për borxhet e kthyera;
 • Informimi i sektorit juridik për fillimin e procedurave gjyqësore në rastet e mos kthimit të borxheve;
 • Dërgimin tek sektori i kontabilitetit i raporteve dhe informacionin mbi deklaratat bankare;
 • Rakordimin e borxheve.
 • Kontrolli i aplikuesve si për skemat Kombëtare dhe për skemat IPARD II nëse figurojnë po jo në rregjistrin e debitorëve me kërkesën e Drejtorive përkatëse.