Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave

Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave

Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave është përgjegjëse për organizimin dhe implementimin e funksioneve të ekzekutimit të pagesave dhe menaxhimit të boxhit për skemat kombëtare dhe programet e para aderimit në bujqësi.

Struktura e brendshme organizative ndahet në dy sektorë:

 1. Sektori i ekzekutimit të pagesave për IPARD,
 2. Sektori i ekzekutimit të pagesave për skemat kombëtare

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)  është përgjegjës të sigurojë transferimin e fondeve të programeve të para aderimit në bujqësi tek përfituesi.

SEPI është përgjegjës për kryerjen e detyrave:

 • Përgatitjen e parashikimit mujor të rrjedhjes së parave.
 • Krijimin e listës ditore për pagesë.
 • Përgatitjen e kërkesës për fonde.
 • Autorizimin e kërkesës për fonde dhe transferimit të fondeve.
 • Kontrollin e deklaratës bankare të ekzekutimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari bankare të gabuar.
 • Krijimin e regjistrit të përfituesve.
 • Dërgimin tek sektori i kontabilitetit të deklaratës së thesarit dhe deklaratës bankare.
 • Rakordimet e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve te kthyera.

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare  (SEP)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare është përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave direkte tek përfituesi.

SEP është përgjegjës për kryerjen e detyrave të më poshtme:

 • Krijimin e listës ditore për pagesë.
 • Kontrollin e listave të përfituesve që përfitojnë financim.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesave.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari të gabuar.
 • Rakordim me degën e thesarit çdo muaj lidhur me shpenzimet si dhe koordinim të punës me bankat e nivelit të dytë për pagesat e përfituesve.
 • Dërgimi i akt-rakordimit në sektorin e kontabilitetit çdo muaj.
 • Rakordimin e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve të kthyera.