Programi për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural IPARD II

PROGRAMI IPARD II _ 2014 -2020

 

Programi IPARD II, Thirrja e II-të për Aplikime, datë 30 Tetor  – 16 Dhjetor 2019

Njoftim për shtyrjen e afatit, Thirrja e Dytë për Aplikime_IPARD II

 

List of Operations and Recipients of IPARD II Assistance / Lista e Operacioneve dhe të Pranuarve nga Ndihma Publike IPARD II, 03.12.2019 (Kurs këmbimi 126.41)

Njoftim: Për çështjen e rregullit të origjinës dhe përmbushjes së standardeve të BE-së për mjete/makineri bujqësore

Plani Vjetor për Thirrjen e Parë dhe të Dytë

Action Plan First and Second Call

Programi IPARD II _ Thirrja e I-rë për aplikime, datë 30 Nëntor 2018 – 30 Janar 2019

1.1 Thirrje për aplikim IPARD II

Njoftim Paraprak Thirrja e Pare per Aplikime Nr.1.2018

Forecast Notice Call for Application No.1.2018

Udhëzuesi dhe anekset për aplikantët

UDHEZUESI PËR APLIKANTËT 3 MASA IPARD II – NARRATIVE SHQIP

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në Agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i fermës

Aneks 2.1 Plani i Biznesit. Pjesa Përshkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare – Shembull

Aneks 2.3 Udhëzime për plotësimin e planit të biznesit

Aneks 3.1 Projekti teknik. Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti teknik. Pjesa 2. Tabelat Financiare 

Aneks 3.3 Udhëzime për plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Aneks 5 Arsyet e Skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve të pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale

Aneks 8 Frutat dhe Perimet e pranueshme

Aneks 9 Lista e vendeve të pranueshme të origjines

Aneks 10 Prodhimet bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontratës së Grantit

 

Guideline & Annex for applicants

GUIDELINE FOR APPLICANTS 3 MEASURES IPARD II – Narrative English

Annex 1.1 Application Form for Measure 1 Investments in Agricultural Holdings

Annex 1.2 Application Form for Measure 3 Investments in Processing and Marketing of Agricultural Products Word format

Annex 1.3 Application Form for Measure 7 Farm Diversification

Annex 2.1 Business Plan. Part 1 Narrative Part

Annex 2.2 Business Plan. Part 2 Financial Tables

Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan

Annex 3.1 Technical Project Proposal. Part 1 Narrative Part

Annex 3.2 Technical Project Proposal. Part 2 Financial Tables

Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal

Annex 4.1 Claim for Payment for Measure 1

Annex 4.2 Claim for Payment for Measure 3

Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7

Annex 5 Grounds for Exclusion

Annex 6 LEE

Annex 7 List of Local Government Units and List of Rural Areas

Annex 8 Eligible fruits and vegetables

Annex 9 List of Eligible Countries of Origin

Annex 10 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty

Annex 11 Grant Contract Template

 

Kalendari i fushatës promovuese

Kalendari i Aktiviteteve në Qarqe për Thirrjen I-rë, IPARD II

Pyetje dhe Përgjigje për programin IPARD II (FAQ)

Pyetje dhe Përgjigje 3 (FAQ 3)

Pyetje dhe Përgjigje 2 (FAQ 2)

Pyetje dhe Përgjigje 1 (FAQ 1)