Programi për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, IPARD II

Njoftim Paraprak Thirrja e Pare per Aplikime Nr.1.2018

Forecast Notice Call for Application No.1.2018

 

Udhëzuesi dhe anekset për aplikantët

UDHËZUESI PËR APLIKANTËT 3 MASAT IPARD II – Narrative Shqip

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i fermës

Aneks 2.1 Plani i biznesit. Pjesa Pershkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare – Shembull

Aneks 2.3 Udhëzime për plotësimin e planit të biznesit

Aneks 3.1 Projekti teknik. Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti teknik. Pjesa 2. Tabelat Financiare 

Aneks 3.3 Udhëzime për plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Aneks 5 Arsyet e skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve te Pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore

Aneks 8 Frutat dhe Perimet e Pranueshme

Aneks 9 Lista e vendeve të pranueshme të origjines

Aneks 10 Prodhimet bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontrates se Grantit

 

Guideline & Annex for applicants

GUIDELINE FOR APPLICANTS 3 MEASURES IPARD II – Narrative English

Annex 1.1 Application Form for Measure 1 Investments in Agricultural Holdings

Annex 1.2 Application Form for Measure 3 Investments in Processing and Marketing of Agricultural Products Word format

Annex 1.3 Application Form for Measure 7 Farm Diversification

Annex 2.1 Business Plan. Part 1 Narrative Part

Annex 2.2 Business Plan. Part 2 Financial Tables

Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan

Annex 3.1 Technical Project Proposal. Part 1 Narrative Part

Annex 3.2 Technical Project Proposal. Part 2 Financial Tables

Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal

Annex 4.1 Claim for Payment for Measure 1

Annex 4.2 Claim for Payment for Measure 3

Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7

Annex 5 Grounds for Exclusion

Annex 6 LEE

Annex 7 List of Local Government Units

Annex 8 Eligible fruits and vegetables

Annex 9 List of Eligible Countries of Origin

Annex 10 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty

Annex 11 Grant Contract Format

 

Kalendari i fushatës promovuese

Kalendari – Aktivitetet informuese për Programin IPARD II

Pyetje dhe Përgjigje të shpeshta për programin IPARD II

FAQ-s (Pyetje dhe Përgjigje)