Marrëveshje dhe Bashkëpunime

LIGJ Nr. 163/2013 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES FINANCIARE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE ARTIGIANCASSA S. P. A. “PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË SEKTORIT TË ULLINJVE”

Marreveshja kuader per IPA

LIGJ Nr. 37/2015, datë 09.04.2015 PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES KUADËR NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE KOMISIONIT EUROPIAN PËR RREGULLAT E ZBATIMIT TË MBËSHTETJES FINANCIARE TË BE-SË PËR SHQIPËRINË, NË KUADËR TË INSTRUMENTIT PËR ASISTENCËN E PARAANËTARËSIMIT (IPA II)”

VENDIM NR.846, DATË 21.11.2012 PËR CAKTIMIN E FUNKSIONEVE, TË PËRGJEGJËSIVE DHE TË MARRËDHËNIEVE NDËRMJET AUTORITETEVE E STRUKTURAVE TË MENAXHIMIT TË DECENTRALIZUAR TË ASISTENCËS SË BASHKIMIT EUROPIAN, NË KUADËR TË INSTRUMENTIT  TË PARAZGJERIMIT (IPA), PËR ZHVILLIMIN RURAL, KOMPONENTI V.