Lista e fermerëve potencialë përfitues, bazuar në VKM dhe Udhëzimin e ndryshuar

Bazuar në

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 1, datë 19.02.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, të ndryshuar

  • Fermerët potencialisht fitues për masën nr. 30 “Për krerë të lindur dhe matrikulluar dhe tufën bazë, për fermat me mbi 100 krerë dele dhe/ose dhi në vlerën 500 (pesëqind) lekë/krerë dhe për fermat me mbi 10 krerë lopë në vlerën 2 000 (dymijë) lekë/krerë/”, të cilët janë paguar nga AZHBR për lindjet e reja, do të financohen pa asnjë dokument shtesë.
  • ​Të gjithë fermerët, të cilët janë shpallur në listat paraprake fitues, publikuar më datë 30.04.2018, por janë s’kualifikuar për shkak të mungesës së dokumentave për lindjet e reja, duhet të depozitojnë derdhjen e sigurimeve shoqërore koherente.

Më poshtë janë listat në nivel bashkie dhe qarku.

LISTA FERMERE QARKU BERAT

LISTA FERMERE QARKU DIBER

LISTA FERMERE QARKU DURRES

LISTA FERMERE QARKU ELBASAN

LISTA FERMERE QARKU FIER

LISTA FERMERE QARKU GJIROKASTER

LISTA FERMERE QARKU KORCE

LISTA FERMERE QARKU KUKES

LISTA FERMERE QARKU LEZHE

LISTA FERMERE QARKU SHKODER

LISTA FERMERE QARKU TIRANE

LISTA FERMERE QARKU VLORE