Udhëzuesi për Skemat Mbështetëse

 

 • Aneksi 1 – Rajonizimi i masave mbështetëse 2018
 • Aneksi 2 – Përfitimi deri në tre masa
 • Aneksi 3 – Formulari i rregjistrit të fermës
 • Aneksi 4 – Lista e zyrave të aplikimeve
 • Aneksi 5 – Projekti për mbjelljet e drufrutorëve
 • Aneksi 5.1 – Projekti i plotësimit të bimëve në ullishtet e degraduara
 • Aneksi 6 – Projekti i ujitjes me pika
 • Aneksi 7 – Projekti për kaldajën në sera
 • Aneksi 8 – Projekti për rrjetën antibreshër
 • Aneksi 9 – Projekti për automatizmin në sera
 • Aneksi 10 – Projekti zëvendësimit të plasmasit në sera
 • Aneksi 11 – Speciet dhe kultivarët për treg
 • Aneksi 12 – Numri minimal i bimëve për ha
 • Aneksi 12.1 – Numri minimal i bimëve për ha
 • Aneksi 13 – Specifikimet teknike të pajisjes MTU
 • Aneksi 14 – Plan Biznesi – pjesa financiare
 • Aneksi 14.1 – Plan Biznesi – pjesa përshkruese
 • Aneksi 15 – Plan-vendosja për ndërtimimin e serrave diellore
 • Aneksi 16 – Specifikimet teknike të serave
 • Aneksi 17 – Normat parametrat për ndërtimet blegtorale
 • Aneksi 18 – Lista e 100 fshatrave
 • Aneksi 19 – Produktet tradicionale
 • Formular Aplikimi masat 12, 20-24, 32-36, 39-40, 44-52