Shtyhet afati për aplikime për Thirrjen e Dytë nga Programi IPARD-II, deri më 15 Janar 2020

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe Autoriteti Menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural shpall shtyrjen e afatit për Dorëzimin e Aplikimeve, në kuadër të Programit IPARD II, thirrja e dytë, nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) për Zhvillimin Rural (IPARD) me qëllim zhvillimin e Sektorit Agro-Ushqimor.

Afati për aplikime për Thirrjen e Dytë nga Programi IPARD II do të shtyhet deri në datën 15 Janar 2020.

Aplikimet duhet të dorëzohen si më poshtë:

  • Nëpërmjet dërgesës postare rekomande, ose
  • Dorazi (duke përfshirë shërbimet koriere) direkt në Autoritetin Kontraktues në këmbim të një mandati dorëzimi me firmë dhe datë nga: Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr.56 Tiranë, Shqipëri
  • Aplikimet e dërguara nëpërmjet çdo mënyre tjetër (p.sh. me faks apo e-mail) apo të dërguara në adresa të tjera do të refuzohen. Çdo aplikim i mbërritur në zyrat qendrore AZHBR pas datës 15 Janar 2020 do të refuzohet.

Më poshtë do të gjeni linkun e publikimit të njoftimit:

Njoftim per Shtyp_Per shtyrje e afatit, Thirrja e Dyte per Aplikime_IPARD II