Shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr.1 datë 19 Shkurt 2018

Në Udhëzimin nr.1 datë 19 Shkurt 2018, “Për kriteret, proçedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, të ndryshuar, bëhen disa shtesa dhe ndryshime.

Udhëzim shtesë nr. 14 datë 28.09.2018