AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Praktikë në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

Bazuar në VKM nr. 395,  datë 29.4.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, MBZHRAU dhe institucionet në varësi të saj, kanë ofruar gadishmërinë për pranimin aplikantëve, sipas profileve të përzgjedhura nga çdo institucion.