AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Njoftohen të gjitha Shoqëritë Përmbarimore që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë se, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në zbatim të Udhëzimit Nr.1 datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”  se  ekzekutimi i vendimenve gjyqësore që janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës e konkretisht ai i vitit 2014, do të bëhet sipas rradhës së paraqitjes zyrtare të tyre në vitin dhe grafiku i shlyerjes bëhet publik nëpermjet publikimit në faqen on-line të njësisë shpenzuese www.azhbr.gov.al në rubrikën “Njoftime”.

 

   GRAFIKU I SHLYERJES SE DETYRIMEVE SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE

 

Kreditori

Debitori

VENDIMI I GJYKATES

Ndriçim Bilani, mbërritur 07.07.2014

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Vendimi gjykatës Adminsitrative Apelit me  nr.217 datë 17.02.2014

Nikolin Gjini, mbërritur në datë 21.09.2014

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Vendimi gjykatës Adminsitrative Apelit me  nr.217 datë 17.02.2014

Ilir Telo 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Vendimi i gjykatës  nr. 2867 datë 08.07.2014

 

Kjo listë do të azhornohet në vazhdimësi.

Për të gjitha informacionet e mëtejshme do t’i drejtoheni kontakteve të publikuara në faqen tonë zyrtare.

Ju faleminderit!