Programi “IPARD II 2014 – 2020”

Programi IPARD II shpall thirrjen e parë për aplikimet nga data 30 Nëntor 2018 deri në datën 30 Janar 2019.

1.1 Thirrja per aplikim IPARD II

Njoftim Paraprak – Thirrja e Parë për Aplikime Nr.1 _2018

Forecast Notice Call for Application No.1.2018

 

Udhëzuesi dhe anekset për aplikantët

UDHEZUESI PËR APLIKANTËT 3 MASA IPARD II, NARRATIVE SHQIP

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i fermës

Aneks 2.1 Plani i Biznesit Pjesa Pershkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit Pjesa Financiare

Aneks 2.2 Plani i Biznesit Pjesa Financiare,  Shembull

Aneks 2.3 Udhëzime për plotësimin e planit të biznesit

Aneks 3.1 Projekti teknik Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti teknik Pjesa 2. Tabelat Financiare 

Aneks 3.3 Udhëzime për plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Aneks 5 Arsyet e Skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve te Pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale

Aneks-8-Frutat-dhe-Perimet-e-Pranueshme

Aneks 9 Lista e vendeve të pranueshme të origjines

Aneks 10 Prodhimet bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontrates se Grantit

 

Guideline & Annex for applicants

GUIDELINE FORAPPLICANTS – 3 MEASURES_ IPARD II – Narrative English

Annex 1.1 Application Form for Measure 1 Investments in Agricultural Holdings

Annex-1.2-Application-Form-for-Measure-3-Investments-in-Processing-and-Marketing-of-Agricultural-Products-Word-format

Annex-1.3-Application-Form-for-Measure-7-Farm-Diversification

Annex 2.1 Business Plan Part 1 Narrative Part

Annex 2.2 Business Plan Part 2 Financial Tables

Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan

Annex 3.1 Technical Project Proposal Part 1 Narrative Part

Annex 3.2 Technical Project Proposal Part 2 Financial Tables

Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal

Annex 4.1 Claim for Payment for Measure 1

Annex 4.2 Claim for Payment for Measure 3

Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7

Annex 5 Grounds for Exclusion

Annex 6 LEE

Annex 7 List of Local Government Units and List of Rural Areas

Annex 8 Eligible fruits and vegetables

Annex 9 List of Eligible Countries of Origin

Annex 10 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty

Annex 11 Grant Contract Format

 

Kalendari i fushatës promovuese

Kalendari i Aktiviteteve në Qarqe për Thirrjen I-rë, IPARD II

Pyetje dhe Përgjigje të shpeshta për programin IPARD II

FAQ-s (Pyetje dhe Përgjigje)