Programi IPARD

IPARD- Programi i Zhvillimit Rural 2014 – 2020 i Instrumentit të Asistencës së Parazgjerimit (IPA)

MBZHR: http://www.bujqesia.gov.al/

Link IPARD-LIKE : http://ipard-like.al/

Programi(Program)

Marreveshja Kuader(Framework Agreement)

Marreveshja Sektoriale(Sectorial Agreement)

Regulloret e BE(E.U Regulations)

Rregullorja e Procedurave, Komiteti Monitorues(Rules of Procedures of Monitorng Committee)

Plani i Komunikimit(Communication Plan)

Plani i Vleresimit(Evaulation Plan)