• Skemat IPARD-Like

  Informacion i Përgjithshëm për Grantet IPARD- Like

 • Programi IPARD

  Programi i finacimit IPARD II 2014-2020 …

 • Programi IPA 2013

  Bashkimi Evropian (në tekstin e mëposhtëm “Bashkimi”), përfaqësuar nga Komisioni Evropian …

 • Shërbime Mjedisore

  Planifikim dhe ofrim i granteve konkuruese për zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve

 • Skemat Kombëtare

  Skemat Kombëtare 2018 mbështetur mbi VKM nr.72 datë 7.02.2018