Njoftime për vende vakante

Njoftime për vende vakante

Shpalljet për pozicione pune vakante në Agjencinë pë Zhvillim Bujësor dhe Rural gjenden në faqen zyrtare të  DAP (Departamenti i Administratës Publike) sipas link-ut të mëposhtëm:

http://www.dap.gov.al/?option=com_content&view=article&id=90