AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

KATEGORIZIMI I PAGAVE NË AZHBR

 Titullari i institucionit      II-a

 Drejtor drejtorie            III-a

 Përgjegjës sektori         III-a/1

 Inspektor                     III-b

 Specialist                      IV-a