AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Rregullore  e Brendshme e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural :

 

Shkarko dokumentin: Rregullorja e AZHBR-së