AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Njoftim për vend vakant

Drejtor  në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në administratë në përputhje me "Kodin e Punës".

Kandidati i interesuar duhet të plotesojë këto kushte:

 1. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor”  në Inxhinieri Elektronike/Informatike Ekonomike/Shkenca Kompjuterike. Edhe diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë.
 2. Njohës i gjuhës Angleze
 3. Të ketë eksperiencë në menaxhimin, administrimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemeve kompjuterike të informacionit të ndërthurur dhe të lidhur me sisteme të tjera të ngjashme.
 4. Eksperiencë në programim, zhvillim dhe përmirësim të analizës të sistemeve kompjuterike, menaxhimit të informacionit (programim Java, PHP, Javascript dhe gjuhët të tjera të përdorshme për krijimin e sistemeve të menaxhimit të punëve të tjera në Agjenci).
 5. Të ketë eksperiencë pune minimalisht 5 vjetë.
 6. Aftësi planifikuese, koordinuese dhe të punojë në projekte.
 7. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

Të interesuarit për vendin e sipërpërmendur duhet të paraqesin pranë AZHBR-së, brenda datës 25.09.2015 këto dokumenta:

 1. Diplomën dhe listën e notave
 2. Dëshmi për gjuhën e huaj apo kalifikime të ndryshme
 3. Certifikatë për njohuritë bazë kompjuterike
 4. Curriculum vitae CV
 5. Kërkesë për punësim
 6. Referencë pune nga vendi ose vendet e punës ku ka punuar
 7. Fotokopje e kartës së identitetit
 8. Dëshmi penaliteti/Vetëdeklarim

Të gjithë dokumentat e mësipërm të jenë fotokopje.

Zarfi të jetë i mbyllur dhe mbi të të shënohet adresa (si poshtëshënuar) dhe pozicioni për të cilin po aplikon.

Dokumentat të dorëzohen në zarf të mbyllur, i cili protokollohet.

Dokumenta të dorëzuar më vonë afatit të përcaktuar do të bëhet menjeherë skualifikimi i kandidatit.

 Pas verifikimit paraprak, do të shpallet lista e konkurentëve, që do të vazhdojnë më tej konkurimin si dhe data kur do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me gojë. Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 • Ligjin për “ Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural” nr.9817 datë 22.10.2007
 • Ligjin për “ Rregullat e etikës në Administratën Publike” nr.9131 datë 08.09.2003
 • Ligjin për “Kodi i procedurës Administrative në RSH”
 • Ligjin për “Kodi i Punës në RSH”
 • Udhëzimin për skemat Kombëtare 2015
 • Udhëzuesi për Skemat e Granteve IPARD-like

 Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, rezultatet e verifikimit paraprak si dhe datat kur do të zhvillohen testimet, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të AZHBR (www.azhbr.gov.al).

Adresa:   Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

               Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

               Rruga “Muhamet Gjollehsa”, Nr.56

               Tiranë