AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Kjo është organigrama e Agjencisë