Legjislacioni : Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

LIGJ Nr. 163/2013 PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES FINANCIARE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE ARTIGIANCASSA S. P. A. “PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË SEKTORIT TË ULLINJVE”

LIGJ Nr. 37/2015, datë 09.04.2015 PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES KUADËR NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE KOMISIONIT EUROPIAN PËR RREGULLAT E ZBATIMIT TË MBËSHTETJES FINANCIARE TË BE-SË PËR SHQIPËRINË, NË KUADËR TË INSTRUMENTIT PËR ASISTENCËN E PARAANËTARËSIMIT (IPA II)”

LIGJI PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 719, DATË 31.10.2014 “ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL”, ndryshuar me VKM NR.877, DATË 14.12.2016

VKM NR. 42, DATË 25.1.2017 “PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2017–2020”

VENDIM NR.846, DATË 21.11.2012 PËR CAKTIMIN E FUNKSIONEVE, TË PËRGJEGJËSIVE DHE TË MARRËDHËNIEVE NDËRMJET AUTORITETEVE E STRUKTURAVE TË MENAXHIMIT TË DECENTRALIZUAR TË ASISTENCËS SË BASHKIMIT EUROPIAN, NË KUADËR TË INSTRUMENTIT  TË PARAZGJERIMIT (IPA), PËR ZHVILLIMIN RURAL, KOMPONENTI V.

Udhëzues dhe Manuale: 

– UDHËZIMET E SKEMAVE KOMBËTARE 2017

– UDHËZUES PËR APLIKANTËT “PËR MBULIMIN E DËMEVE NË BUJQËSI DHE RUAJTJEN E KAPACITETEVE PRODHUESE”

– MANUALI OPERACIONAL I GRANTEVE “MASA PËR KRIJIMIN DHE MBROJTJEN E PYJEVE”