Sektori i Auditimit të Brendshëm (SAB), në rolin dhe misionin e tij jep siguri objektive në mënyrë të pavarur, përmirëson veprimtarinë dhe performancën e AZHBR-së, duke shtuar vlerën. SAB, organizohet si një njësi e pavarur në AZHBR në varësi të titullarit të institucionit.

Përgjegjësitë e Sektorit të Auditimit të Brendshëm:

 • Të ndihmojë Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për të qenë të përgjegjshëm ndaj publikut, duke vlerësuar zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe duke siguruar dobinë, frytshmërinë dhe kursimin e veprimeve.
 • Të japë siguri objektive tek titullari, mbi saktësinë dhe besueshmërinë e raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga strukturat e menaxhimit.
 • Të ndihmojë menaxhimin në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të tyre, duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet e njësisë.
 • Të minimizojë mundësitë për mashtrim, shpërdorim dhe abuzim.
 • Të ndihmojë punonjësit në përmirësimin e performancës së përgjithshme të punës dhe në zbatimin e kontrolleve të vendosura.

Puna e Auditimit të Brendshëm përfshin, si më poshtë:

 • Identifikimin, vlerësimin e riskut dhe rekomandon për përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të riskut.
 • Vlerëson zbatimin e ligjit, rregulloreve, kontrolleve të vendosura dhe siguron që veprimtaria kryhet me efiçencë, efektivitet dhe ekonomi.
 • Jep siguri objektive tek titullari mbi saktësinë dhe besueshmërinë e raporteve financiare dhe raporteve të performancës, të përgatitura nga strukturat e menaxhimit.
 • Ndihmon menaxhimin në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të tyre, duke rekomanduar përmirësimin e sistemeve dhe shërbimeve e njësisë.
 • Vlerësimin dhe pasqyrimin e proçesit që siguron besueshmëri dhe integritet të informacionit financiar dhe operacional.

Rekomandimin e përmirësimit të kontrolleve për:

 • Promovimin e etikës dhe vlerave të duhura për AZHBR-në;
 • Përmirësimin e vazhdueshëm duke minimizuar mundësitë për mashtrim, shpërdorim dhe abuzim;
 • Sigurimi i menaxhimit efektiv të performancës dhe përgjegjshmërisë së njësisë;
 • Komunikimi efektiv për risqet dhe kontrollet në fushat përkatëse të njësisë.

Përshkrim i përgjithshëm:

Drejtoria e Përzgjedhjes dheAprovimit të Projekteve është përgjegjëse për parashikimin, manaxhimin dhe ndjekjen e proçesit të alokimit dhe zbatimit të buxhetit si dhe për kontrollin administrativ të aplikimeve në zbatim të udhëzimit për sektorët që do të mbështen me subvencionim. DPAP gjatë punës së saj zbaton kriteret e përfitueshmërisë bazuar në udhëzimin përkatës sipas skemave të përcaktuara si dhe sipas manualit të  drejtorisë.

Qëllimi:

Qëllimi i DPAP-së është që të garantojë zbatueshmërinë e kritereve të përfitimit me anë të kontrollit administrativ, si dhe të manaxhoje proçesin e regjistrimit, dorëzimit, kontrollit dhe riparimit të dosjeve të aplikimeve.

DPAP është përgjegjëse:

 • Të sigurojë që vetëm aplikimet fituese gjatë proçesit të vleresimit në fillim të vitit të shqyrtohen.
 • Të pranojë projektet e dorëzuara nga përfaqësuesit e AZHBR-së Qark në përputhje me listat e vlerësimit të miratuara nga Drejtorite Rajonale të Bujqësisë në  qark.
 • Shqyrtimi nga ana administrative dhe teknike e dokumentacionit të projekteve.
 • Dorëzimi fizikisht në DPAP të projektve të rregullta për subvencionim.
 • Merr në dorëzim nga DAP dosjet e kthyera për riparim.

Drejtoria e Autorizimit të Pagesave

Drejtoria e Autorizimit të Pagesave (DAP), ka për detyrë të ndjekë proçedurat administrative të autorizimit të pagesës, sipas udhëzimit të hartuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, si dhe aprovimit të dokumentave gjatë përpunimit të kërkesës për pagesë në rastin e masave IPARD.

DAP është e organizuar në dy sektorë:

 • Sektori i Autorizimit të Pagesës, IPARD.
 • Sektroi i Autorizimit të Pagesës, Skemave Kombëtare.

Sektori i Autorizimit të Pagesave IPARD

Qëllimi i punës së SAP-IPARD, është kryerja e proçesit të Autorizimit të Pagesës për IPARD-like duke kontrolluar kërkesat për pagesë dhe dokumentacionin bashkangjitur, të dërguar nga përfituesi, autorizimi i listës së projekteve të autorizuara, marrjen e vendimeve dhe njoftimeve nga drejtoritë e tjera etj dhe nga GIZ.

Sektori i Autorizimit të Pagesave, IPARD është përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Marrje dhe përpunimi i kërkesës për pagesë.
 • Kontrollin e përputhshmërisë dhe pranueshmërisë së Kërkesës për pagesë.
 • Verifikimin dhe llogaritjen e kostove të shpenzimeve të pranueshme.
 • Kërkon kryerje e kontrolleve në terren të projekteve (Kontrolli i të gjitha kërkesave për pagesë të dorëzuara në këtë sektor).
 • Analizon rezultatet e kontrollit në terren .
 • Autorizimin e pagesave.
 • Monitorimin e investimeve pas kryerjes së pagesave.
 • Arkivon kërkesën për pagesë (nëpërmjet arkivës së Agjensisë).
 • Rakordon me sektorët e tjerë, mbi numrin e Kërkesave për pagesë të autorizuara dhe atyre të refuzuara IPARD-like.
 • Siguron informacionin e duhur mbi punën, kur është e nevojshme në nivele më të larta organizative.

Sektori i Autorizimit të Pagesave  të Skemave Kombëtare

Sektori i Autorizimit të Pagesave për skemat kombëtare, është përgjegjës për autorizimin e pagesës për skemat kombëtare, në përputhje me VKM e miratuar nga Këshilli i Ministrave për zbatimin e skemave të nxitjes së zhvillimit të bujqësisë për vitin 2013 dhe Udhëzimin e hartuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave në bashkëpunim me Ministrinë e Financave.

Sektori i Autorizimit të Pagesave për Skemat Kombëtare është përgjegjës për:

 • Llogaritjen e vlerës që do të paguhet, përfshirë këtu dhe penalitetet.
 • Përgatitjen e autorizimit për pagesë.
 • Përgatitjen e informacionit për Drejtorin e AZHBR-së.
 • Raporton mbi numrin e projekteve të aprovuara tek Drejtori i Përgjithshëm dhe në nivele më të larta te Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.
 • Rakordon me Sektorët e tjerë, mbi projektet e autorizuara dhe ato të skualifikuara.
 • Zbaton afatin kohor prej 15 ditësh, për autorizimin e aplikimeve.
 • Ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit, që ka të bëjë me punën e përditshme të sektorit.
 • Sigurimin e informacionit të duhur, mbi punën në nivele më të larta.

Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave

Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave është përgjegjëse për organizimin dhe implementimin e funksioneve të ekzekutimit të pagesave dhe menaxhimit të boxhit për skemat kombëtare dhe programet e para aderimit në bujqësi.

Struktura e brendshme organizative ndahet në dy sektorë:

 1. Sektori i ekzekutimit të pagesave për IPARD,
 2. Sektori i ekzekutimit të pagesave për skemat kombëtare

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)  është përgjegjës të sigurojë transferimin e fondeve të programeve të para aderimit në bujqësi tek përfituesi.

SEPI është përgjegjës për kryerjen e detyrave:

 • Përgatitjen e parashikimit mujor të rrjedhjes së parave.
 • Krijimin e listës ditore për pagesë.
 • Përgatitjen e kërkesës për fonde.
 • Autorizimin e kërkesës për fonde dhe transferimit të fondeve.
 • Kontrollin e deklaratës bankare të ekzekutimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari bankare të gabuar.
 • Krijimin e regjistrit të përfituesve.
 • Dërgimin tek sektori i kontabilitetit të deklaratës së thesarit dhe deklaratës bankare.
 • Rakordimet e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve te kthyera.

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare  (SEP)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare është përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave direkte tek përfituesi.

SEP është përgjegjës për kryerjen e detyrave të më poshtme:

 • Krijimin e listës ditore për pagesë.
 • Kontrollin e listave të përfituesve që përfitojnë financim.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesave.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari të gabuar.
 • Rakordim me degën e thesarit çdo muaj lidhur me shpenzimet si dhe koordinim të punës me bankat e nivelit të dytë për pagesat e përfituesve.
 • Dërgimi i akt-rakordimit në sektorin e kontabilitetit çdo muaj.
 • Rakordimin e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve të kthyera.

Drejtoria Juridike dhe e Shërbimeve Mbështetëse (DJSHM)

 

Drejtoria Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjëse për mbështetjen, funksionimin dhe mbarëvatjen e veprimtarisë së brendshme të AZHBR-së, në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë si dhe me legjislacionin e Bashkimit Europian.

Detyrat e Drejtorisë së Shërbimeve janë të ndara në katër grupe:

 • Çështjet ligjore;
 • Menaxhimin e burimeve njerëzore dhe shërbimeve;
 • Teknologjia e informacionit;
 • Integrimi dhe harmonizimi i proçedurave.

Sipas grupimit të detyrave, struktura e brendshme organizative e DJSHM ndahet në katër sektorë:

 • Sektori Juridik (SJ)
 • Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (SBNJSH)
 • Sektori i Teknologjisë së Informacionit (STI)
 • Sektori i Integrimit dhe harmonizimit të proçedurave (SIHP)

Sektori  Juridik

Sektori Juridik (SJ) mbështet veprimtarinë e AZHBR-së në përputhje me legjislacionin në fuqi, ligjeve të BE, marrëveshjeve ndërkombëtare për programet e para-aderimit në bujqësi (IPARD II), si dhe zbatimin e rregulloreve të brendshme (duke përfshirë dokumentet e akreditimit).

SJ është përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Harton ose merr pjesë në grupet e punës gjatë hartimit, rishikimit dhe ndryshimit të ligjit dhe  akteve të tjera nënligjore.
 • Ndjek, zbaton dhe vlerëson procedurat e prokurimeve publike në zatim të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.
 • SJ përgatit aktet administrative dhe përpilon kontrata në zbatim dhe funksion të ligjit.
 • Lidhur me rregulloret e brendshme, apo me përgatitjen e dokumenteve të akredituara, SJ është i përfshirë në fazën finale të shqyrtimit nga pikëpamja ligjore të këtyre dokumenteve, përpara se ato të miratohen nga Drejtori i AZHBR-së.
 • Sqaron dispozitat ligjore për funksionimin normal të AZHBR-së.
 • Përfaqëson institucionin me autorizim/prokurë të Drejtorit të AZHBR-së, në të gjitha shkallët e gjykimit.
 • Përgatit prapësime, ankime, rekurse në emër të institucionit sipas rastit.
 • Ndjek Ligjin Nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, i ndryshuar.
 • SJ merr pjesë ose rekomandon ngritjen e Autoritetit Përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesit.
 • Bashkëpunon me autoritetet e tjera në fushën e parandalimit të parregullsive.

 

Sektori i Burimeve Njerëzore

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve mbështetet burimet njerëzore duke përfshirë:

Rekrutimin, trajnim, monitorimin e performancës në punë të punonjësve në bazë të  Ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës” në RSH, i ndryshuar. Korespondencën zyrtare në bazë të Ligjit Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtare”.

Burimet Njerëzore:

 • Ofrojnë informacion dhe mbështetje për drejtuesit dhe stafin. Informacioni përfshin nevojat dhe mundësitë për trajnim, përshkrimet e punës, vlerësimet e performancës dhe politikat e personelit.
 • Evidenton nevojat e institucionit për burimet njerëzore dhe merr masa efektive për përmirësimin dhe rritjen profesionale të personelit ekzistues.
 • Siguron informacion dhe asistencë për stafin, drejtuesit për çështje që lidhen me burimet njerëzore.
 • Ndjek Ligjin Nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, i ndryshuar.
 • Koordinon punën dhe komunikimin midis Drejtorive të Institucionit.
  • Motivion punonjësit në realizimin e detyrës.
  • Kryen kontrollin dhe organizimin e automjeteve të institucionit bazuar në nevojat e punonjësve.
  • Kontrollon në mënyrë sistematike prezencën e punonjësve në punë gjatë orarit zyrtar.

 Protokolli

 • Mbulon shërbimet e protokollit dhe korrespondencës zyrtare, duke u kujdesur për administrimin e tyre në përputhje me Ligjin nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtare”.
 • Merr masat për administrimin e dokumentacionit të rëndësisë së veçantë apo me karakter konfidencial, sipas rregullave përkatëse.
 • Ndjek korrespondencën e brendshme dhe të jashtme si dhe postën zyrtare, brenda afateve të përcaktuara në ligj.

Shërbimet

 • Evidenton nevojat e institucionit për shërbime, mjete pune, bazë materiale, dhe merr masa të menjëhershme për plotësimin e këtyre nevojave duke respektuar proçedurat ligjore përkatëse.
 • Organizon shërbimet mbështetëse të administratës (transportin, informacionin, pastrimin) dhe ndjek zbatimin e tyre në përputhje me nevojat kryesore të institucionit.

 

Sektori i teknologjisë së informacionit (STI)

STI siguron mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe zhvillimin e teknologjive të informacionit dhe zbatimin e tyre në gjenerimin, përpunimin, qarkulllimin, përdorimin dhe ruajtjen e  informacionit në AZHBR-së.

Sistemet e IT-së kërkojnë lloje specifike të kontrollit, mekanizmat për kontrollin e sistemeve të informacionit konsistojnë në: mekanizma të kontrollit të përgjithshëm dhe mekanizma për kontrollin e kontrolleve kompjuterike (kontrollet e aplikacioneve).

SIT është përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Është përgjegjëse për krijimin dhe mirëmbajtjen e software-ve.
 • Analizon ndryshimet në mjedisin në të cilën operon Agjencia, vlerëson riskun dhe propozon zgjidhjet për të ulur dhe mënjanuar risqet në ICT,
 • Implementon module sigurie për të mbrojtur sigurinë e pjesëve hardware dhe të dhënave të Agjencisë,
 • Planifikimi i infrastrukturës informative,
 • Njofton për ndërhyrje të jashtme në elementët e sigurisë ose njofton superiorin,
 • Dizenjimi, zhvillimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e faqes web të Agjencisë së Pagesave dhe sigurohet të kuptohet përdorimi i faqes web brenda në Agjenci dhe nga pjesmarrës të jashtëm,
 • Zhvillon strategji alternative për programe bazuar në analiza dhe kërkime në një zonë të caktuar,
 • Siguron Mbështetje IT për shërbimet Software në Agjenci,
 • Administron sistemin e IT së Agjencisë dhe mban lidhje me qarqet.

 

Sektori i Integrimit dhe harmonizimit të proçedurave (SIHP)

SIHP është përgjegjës për monitorimin e legjilacionit të B.E dhe atij Shqipëtar, vlerësimin e proçedurave dhe përputhshmërinë me bazën ligjore. Asistimin e Drejtorive në përgatitjen dhe harmonizimin e proçedurave.

Detyrat kryesore të Sektorit janë:

 • Ndjekjen dhe azhornimin e përditshëm me ndryshimet në legjislacionin e BE dhe Shqiptar që lidhen me veprimtarinë e AZHBR-së;
 • Ndjek në vazhdimësi aktet e reja ligjore dhe nënligjore që dalin dhe informon drejtoritë përkatëse me qëllim njohjen e tyre nga e gjithë  struktura organike e  institucionit.
 • Informimi i stafit mbi ndryshimet në legjislacionin e BE dhe Shqiptar;
 • Informimi i përditshëm me të rejat e websitet të BE EULEX;
 • Koordinimin e legjislacionit të ri me atë ekzistues;
 • Asistimi i Drejtorive në krijimin e proçedurave në zbatim të legjislacionit të B.E dhe atij Shqipëtar.
 • Kordinimi i aktiviteteve për harmonizim proçedurash;
 • Të disponojë të gjithë dokumentacionin relevant lidhur me procesin e akreditimit.
 • Të koordinojë punën për procesin e akreditimit.
 • Të informohet nga stafi i AZHBR-së në lidhje me ndryshimet në paketën e dokumentave si dhe mbi të gjitha aktivitetet përgatitore për akreditimin e institucionit.

 

Drejtoria e Financës

Drejtoria e Financës është përgjegjëse për organizimin dhe zbatimin e funksionit të Kontabilitetit, financës dhe të borxhit për programet kombëtare dhe ato të para-aderimit në bujqësi.

Detyrat e DF ndahen në:

Procedura të Kontabilitetit;

 • Proçedura të borxhit;
 • Ndjekja e zërave të shpenzimeve operative.

Sipas grupimit të detyrave, struktura e brendshme organizative e DF ndahet në tre sektorë:

 • Sektori i Kontabilitetit SK
 • Sektori i Financës SF
 • Sektori i Menaxhimit të Borxhit SMB

Sektori i Kontabilitetit

Sektori i Kontabilitetit (SK) është përgjegjës për zbatimin e kontabilitetit për të drejtat/detyrimet financiare dhe arkëtimet/pagesat.

Sektori i Kontabilitetit  kryen detyrat kryesore  financiare të mëposhtme:

 • Rregjistrimin e të gjitha të drejtave/detyrimeve financiare dhe arkëtimeve/pagesave në regjistra të veçantë të kontabilitetit për fondet buxhetore, donacionet ndërkombëtare sipas marëveshjeve përkatëse dhe IPARD II.
 • Regjistrimi në kontabilitet bëhet mbi bazën e urdhër shpenzimeve (fotokopje) të siguruara nga DEP dhe Sektori i financës në DF. Dokumentat origjinale mbahen në sektorët përkatës. Rregjistrimet mbahen në softin financiar “Financa 5”.
 • Rregjistrimi i aseteve të financuara nga fondet buxhetore, donacionet ndërkombëtare sipas marëveshjeve përkatëse dhe programet e para-aderimit në bujqësi.
 • Ndjek dhe aplikon rregulloret që kanë lidhje me veprime financiare dhe kontabilizuese.
 • Përgatit pasqyrat financiare vjetore dhe i paraqet sipas afateve ligjore
 • Përgatit raporte financiare periodike dhe vjetore për programet respektive.
 • Rregjistron të gjitha transaksionet financiare në rregjistra të veçantë për çdo program.

SK është përgjegjës gjithashtu të sigurojë të dhëna dhe raporte mbi kushtet dhe zbatimin e programeve të para-aderimit në bujqësi dhe programet kombëtarepër Drejtorinë e AZHBR-së, Autoritetin Menaxhues, Zyrtarin Kombëtar Autorizues, Autoritetin e Auditit, periodikisht ose sipas kërkesës.

Sektori i Financës

Sektori i Financës (SF) është përgjegjës për:

 • Planifikimin e përgjithshëm të llogarisë ekonomike 600, 601, 602 dhe zbatimin e buxhetit. Në bashkëpunim me sektorin juridik ndjek realizimin e rregjistrit të prokurimeve dhe propozon për rialokime të fondeve në llogaritë 600,601,602.
 • Gjatë realizimit të fondeve buxhetore bën rakordime periodike me Degën e Thesarit dhe MBZHRAU për llogaritë ekonomike & 602  “shpenzime operative”.
 • Në varësi të realizimit të fondeve dhe nevojave që paraqiten gjatë vitit bën propozime për rialokime fondesh për llogaritë ekonomike & 602  “shpenzime operative”.
 • Bashkërendon punën me drejtoritë e AZHBR-së për përgatitjen e projekt- buxhetit afatmesëm dhe siguron që brenda  afateve të percaktuara, të dërgohen në MBZHRAU për miratim.
 • Plotëson nevojat e punonjësve të institucionit me bazë materiale dhe kujdeset për administrimin e mirëmbajtjen e aseteve të AZHBR-së.
 • Kontrollon dhe siguron që cdo fletë-dalje nga magazina shoqerohet me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm ose kërkesë të hartuar nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse dhe miratuar nga Drejtori i DJSHM-së.
 • Bashkëpunon me Komisionin e inventarizimit për kryerjen e inventarit të përgjithshëm të mjeteve kryesore, inventarin e imët, si dhe përputhjen e inventarit fizik me inventarin kontabël, për pasqyrim të detajuar në bilanc.
 • Harton dhe dërgon për miratim programet periodike (mujore dhe vjetore) të punës s ë Sektorit të Financës.
 • Rakordon me DJSHM, Sektorin juridik për statusin e tenderave të parashikuar dhe realizimin hap pas hapi të rregjistrit të prokurimeve publik.
 • Bashkëpunon me drejtoritë e AZHBR-së për ndarjen e buxhetit për llogaritë ekonomike & 602 “shpenzime operative” të miratuar nga MBZHRAU dhe bën propozimet përkatëse për miratimin e zërave të shpenzimeve për vitin në vazhdim.
 • Ndjek dhe kujdeset për përdorimin efektiv të fondeve për llogaritë ekonomike  & 602 “shpenzime operative” në dispozicion të institucionit në përputhje me planin e miratuar dhe dizpozitat ligjore në fuqi.

Sektori i Menaxhimit të Borxhit

Sektori i Menaxhimit të Borxhit (SMB) është përgjegjës për të siguruar kthimin e borxheve nga debitorët si dhe zbardhjen, ndjekjen dhe kthimin e borxhit të trashëguar nga ish projekti 2-KR dhe borxhin e ri të krijuar nga pagesat për subvencione.

Duke u bazuar në qëllimin e punës së SMB detyrat kryesore që performon ky sektor janë:

 • Regjistrimi në regjistrin e debitorëve i të gjithë debitorëve të trashëguar nga ish-Projekti 2-KR dhe debitoret që do të lindin gjatë veprimtarisë së AZHBR-së si për skemat Kombëtare dhe IPARD;
 • Tërheqja e dokumentave bankare nga bankat e nivelit të dytë dhe dërgimi në cdo datë 10 të muajit pasardhës në sektorin e kontabilitetit, bashkë me dokumenta justifikues dhe kartelat e rishikuara të debitorëve.
 • Azhornimi i kartelave analitike të debitorëve dhe dërgimi rast pas rasti tek sektori i kontabilitetit.
 • Në vartësi te tipit të kontratës llogaritja e penaliteteve, kamat vonesave në fund të cdo viti dhe dërgimi zyrtarisht tek sektori i kontabilitetit;
 • Plotësimi i regjistrit të debitorëve me të gjitha të dhënat e borxhit;
 • Sigurimi që të gjithë borxhet janë të regjistruar në regjistrin e debitorëve;
 • Dërgimi i letër-njoftimit tek debitori;
 • Sigurimi që të gjitha borxhet janë kthyer tek llogaria përkatëse e AZHBR-së;
 • Marrja dhe regjistrimi i deklaratës bankare për borxhet e kthyera;
 • Informimi i sektorit juridik për fillimin e procedurave gjyqësore në rastet e mos kthimit të borxheve;
 • Dërgimin tek sektori i kontabilitetit i raporteve dhe informacionin mbi deklaratat bankare;
 • Rakordimin e borxheve.
 • Kontrolli i aplikuesve si për skemat Kombëtare dhe për skemat IPARD II nëse figurojnë po jo në rregjistrin e debitorëve me kërkesën e Drejtorive përkatëse.

 

 
Sektori i riskut, parandalimit të mashtrimit, analizës dhe raportimit (SRPMAR), është përgjegjës për bashkërendimin e aktiviteteve lidhur me riskun e agjencisë, investigimin, raportimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të identifikuara gjatë ushtrimit të funksioneve, gjithashtu analizën dhe raportimin e aktiviteteve të AZHBR-së sipas proçedurës së raportimit.

Në përbërje të sektorit janë oficeri i parregullsive dhe mashtrimit, oficeri i riskut dhe oficeri i raportimit. Procedura e funksioneve specifike kryhet në bazë të manualeve të proçedurave sipas funksioneve pjesë e paketës së funksionimit ligjor të Sektorit. Sektori i riskut, parandalimit të mashtrimit, analizës dhe raportimit kryen detyrat kryesore raportuese të mëposhtme:

 • Sigurimi i informacionit të plotë tekniko-financiar për aktivitetin e AZHBR-së nga të gjithë Drejtoritë, bazuar në Manualin operacional.
 • Përpunimi dhe rakordimi mes Drejtorive i gjithë informacioneve të marra, ballafaquar sipas nevojës edhe me softin për skemat nacionale.
 • Përgatitja e raporteve periodike (mujore, tremujore, vjetore dhe shume vjeçare) dhe sipas kërkesës.
 • Monitorimi i zbatimit dhe objektivave të arritura nëpërmjet rezultateve dhe efekteve në brendësi të programeve respektive.
 • Përgatitja e raporteve për AZHBR-në dhe për institucionet përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të programeve respektive, në përputhje me indikatorët e dhënë.
 • Përgatitjen e procedurave në lidhje me Sektorin.
 • Realizimin e kontrollit mbi veprimet e kryera.