Takim me fermerët e qarkut Fier mbi mundësinë e mbështetjes në nivel ferme
08/05/2017
Takim pune dhe bashkëpunimi me Agjencinë e Pagesave në Kroaci
01/08/2017

Praktikë në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

Bazuar në VKM nr. 395,  datë 29.4.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, MBZHRAU dhe institucionet në varësi të saj, kanë ofruar gadishmërinë për pranimin aplikantëve, sipas profileve të përzgjedhura nga çdo institucion.