Vendime gjyqësore
23/10/2017
Trajnimi me përfituesit potencial të Projektit për Shërbime Mjedisore të financuar nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze
30/10/2017
Nr.  Emërtimi i aktivitetit  Rajonet ku do të zbatohen
1 Kontrollet para pagesës dhe kontrolle shtesë për aplikantët e kontraktuar në Skemën e investimeve për zonat e përmbytura bazuar në Udhëzimin për “Rikuperimit të dëmeve në bujqësi dhe kthimit të kapaciteteve prodhuese”
Nën-komponenti 2: Ndihmë financiare Investimi.
Vlora, Gjirokastra, Fieri, Korça dhe Berati.
2 Verifikimi i Aplikimeve bazuar në Udhëzimin për “PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL” Në të gjithë Shqipërinë.
3 Kontrolli në masën mbi 10% të aplikimeve të verifikuara për Skemat mbështetëse në Bujqësi me financime direkte. Në të gjithë Shqipërinë.
4 Kontrolli para kontraktimit dhe para pagesës bazuar në Udhëzimin për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në skemën e mbështetjes me grande konkuruese. Në të gjithë Shqipërinë.
5 Monitorimi i aktiviteteve përfituesve nga Programi IPARD-Like dhe nga fondet e Qeverisë Shqiptare bazuar në Udhëzimet për zhvillimin bujqësor sipas viteve 2014,2015 dhe 2016. Në të gjithë Shqipërinë.
6 Kontrolli në terren i ankesave që i drejtohen Agjencisë nga fermerë dhe palë të treta të interesuara. Në të gjithë Shqipërinë.
7 Pjesmarrje në gjyqe që agjencia ka me debitorët apo me gjykatën administrative. Në të gjithë Shqipërinë.
8 Takime me debitorë të Agjencisë nga Programi 2KR. Në të gjithë Shqipërinë.
9 Pjesmarrje në Inagurime të Investimeve të rëndësishme në sektorin e grumbullimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Në të gjithë Shqipërinë.
10 Shërbime oprative në zyrat e AZHBR në rrethe. Në të gjithë Shqipërinë.
11 Kontrolle para kontraktimit dhe kontrolle shtesë në programin për Masat Mjedisore sipas Manualit për “MASA PER KRIJIMIN DHE MBROJTJEN E PYJEVE”. Në të gjithë Shqipërinë.